E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Mihaela Koletnik
E-mail mihaela.koletnik@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 695
Prostor: K 2.07
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Mihaela Koletnik

Znanstveni in akademski naziv

• doktorica jezikoslovnih znanosti,
• redna profesorica za slovenski jezik

Življenjepis

• Leto profesorske diplome: 1991, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru; za svoje študijske uspehe in aktivnosti v študentskem obštudijskem udejstvovanju prejela zlati znak Univerze v Mariboru.
• Leto in naslov magistrskega dela: 1995, Severozahodni goričanski govori, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
• Leto in naslov doktorskega dela: 1999, Slovenskogoriško narečje, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Zaposlitve:
• 1991, mlada raziskovalka, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru.

Izvolitve:
• 1999 docentka,
• 2005 izredna profesorica za slovenski jezik,
• 2009 redna profesorica za slovenski jezik.

Osrednje raziskovalno področje: slovenska dialektologija
• severovzhodna slovenska narečja,
• narečna leksikografija,
• pojavi vnašanja tujih jezikovnih prvin v narečja v stičnem obmejnem prostoru,
• nova vloga narečij v razmerah globalizacije, zlasti njihova uporaba v medijih in popularni kulturi;
• s prispevki sodeluje na simpozijih doma in v tujini, znanstvene razprave objavlja v domačih in mednarodnih znanstvenih revijah;
• leta 2006 je organizirala 4. mednarodni dialektološki simpozij;
• leta 2009 je organizirala 6. dialektološki kongres Mednarodnega združenja za dialektologijo in geolingvistiko (SIDG)/ The 6th Congress of Dialectology and Geolinguistics (http://www.geo-linguistics.org/Maribor%202009.html);
• uredila je več monografij z znanstvenih srečanj;
• kot gostujoča predavateljica je predavala na univerzah v Avstriji, Italiji, Litvi, na Poljskem, Madžarskem in Hrvaškem.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

• predstojnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti (2002-2007);
• članica Senata FF (2008-2015);
• prodekanka za znanstvenoraziskovalno delo FF (2011-2013);
• članica komisije za podiplomski študij Senata UM (2011-2013);
• članica Komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost Senata UM (2011-2013);
• predsednica KOK FF UM (2008-2011) in članica KOK UM (2008-2011);
• predsednica Disciplinskega sodišča 2. stopnje UM;
• bolonjski ekspert za Slovenijo pri Ministrstvu za visokošolstvo in znanost (2013-);
• prorektorica Univerze v Mariboru za študijsko dejavnost (1. 3. 2013-30. 6. 2015):
• članica Znanstvenega sveta ARRS RS (2015-2020).

Članstvo v združenjih in komisijah:
• članica Mednarodnega združenja za dialektologijo in geolingvistiko (SIDG);
• članica znanstvenega odbora MMDT;
• članica Slavističnega društva Maribor;
• članica Slavističnega društva Slovenije;
• članica Komisije za vzpostavitev sodelovanja na področju visokošolskega usposabljanja, namenjenega učnemu kadru v šolah s slovenskim učnim jezikom v deželi Furlaniji Julijski krajini.
• predsednica komisije za ocenjevanje raziskovalnih nalog s področja slovenskega jezika in književnosti na Državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije (2000-);
• tajnica Strokovnega odbora za organizacijo Pleteršnikovih dnevov;

Monografija

Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju

Znanstvena monografija (Maribor, Zora 109, 2015) prinaša izsledke raziskave slovenskogoriškega besedja iz pomenskega polja kmetija. Besedje je komentirano, analizirano glede na izvor z namenom osvetliti pojave vnašanja tujih jezikovnih prvin v slovenskogoriško narečje, ter geolingvistično predstavljeno. Primerjano je z besedjem v osednjem prekmurskem in prleškem narečju, analizirani pa sta tudi njegova dokumentiranost in semantika v starejših slovarjih ter SSKJ.

Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave

Znanstvena monografija (Maribor, Zora 60, 2008) prinaša izsledke raziskave tematsko zamejenega narečnega besedišča, prvič predstavljenega v obliki tematsko-slikovnega slovarčka, s čimer odpira novo poglavje v slovenski dialektologiji, osvetljuje pa tudi prekmursko lastnoimenskost in novo vlogo narečij v procesu globalizacije s poudarkom na širjenju obsega rabe zemljepisno zaznamovanih jezikovnih različkov na področje umetnosti.

Slovenskogoriško narečje

Znanstvena monografija (Maribor, Zora 12, 2001) prinaša izsledke raziskave slovenskogoriškega narečja. Osvetljeni so zgodovinski, cerkevenoupravni in poznejši kolonizacijski vzroki za njegov nastanek, utemeljena je njegova umeščenost v panonsko narečno skupino tako na sinhroni kot diahroni ravni. Posebej so predstavljene jezikovne razmere na Apaškem polju, kjer je do leta 1945 živelo večinoma nemško prebivalstvo.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
24. 8. 2015
Govorilne ure red. prof. dr. Mihaele Koletnik
11. 5. 2015
Govorilna ura red. prof. dr. Mihaele Koletnik
9. 2. 2015
Govorilna ura red. prof. dr. Mihaele Koletnik

Starejša obvestila zaposlenega