E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik
E-mail irena.stramljic@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 628
Prostor: K 2.05
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Irena Stramljič

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica jezikoslovnih znanosti,
 • redna profesorica za slovenski jezik.

Življenjepis

 • Leto profesorske diplome: 1987, študijska smer slovenski jezik s književnostjo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • Leto in naslov magistrskega dela: 1991, Prva in druga pomenska skupina samostalniških izpeljank in zloženk iz glagolske, pridevniške in samostalniške podstave, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
 • Leto in naslov doktorskega dela: 1995, Prvostopenjske izpridevniške tvorjenke, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Izvolitve:

 • 1990 asistentka za slovenski jezik (prva izvolitev, druga 1993),
 • 1997 docentka za slovenski jezik,
 • 2002 izredna profesorica za slovenski jezik,
 • 2007 redna profesorica za slovenski jezik.

Osrednje raziskovalno področje:

 • leksikologija,
 • besedotvorje,
 • morfematika,
 • leksikalno pomenoslovje,
 • frazelologija,
 • terminologija,
 • skladnja.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • s predavanji ali gostovanji na tujih univerzah se vključuje v mednarodno mobilnost profesorjev UM;
 • 1994/95 in 1995/96 je bila lektorica na Univerzi v Gradcu;
 • 1998 vabljena na graški slavistični inštitut kot predavateljica na slovenističnih dnevih;
 • junija leta 2001 na slavistiko celovške univerze;
 • 1998-2002 predsednica Slavističnega društva Maribor
 • 2006 je gostovala s predavanji iz slovenskega besedotvorja in besedoslovja na graški slavistiki v okviru programa Socrates/Erasmus in se udeležila mednarodne znanstvene konference o slovanskem besedotvorju v Minsku;
 • članica Komisije za slovansko besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju;
 • 2007 predlagana za recenzentko ARRS za področje jezikoslovja;
 • 2008 podpredsednica Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad v Mestni občini Maribor
 • na domači univerzi je predavala tujim študentom:
  • iz Makedonije (2004/05, 2005/06),
  • s Poljske (2005/06, 2006/07),
  • s Hrvaške (2005/06),
  • iz Litve (2007/2008);
 • zavzeto se posveča mentorskemu delu s študenti, je tudi mentorica mlade raziskovalke;
 • kot raziskovalka je bila doslej vključena v več projektov:
  • Skladnja, besedišče, besedotvorje in slog v vzhodnoslovenskih besedilih od 18. do konca 19. stoletja,
  • Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij,
  • Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika skozi čas in prostor,
  • CRP: Na korpusih zasnovane jezikovne analize.
  • Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora.

Monografija

Ko cvetje spregovori jezikoslovcu

Ko cvetje spregovori jezikoslovcu (Maribor: FF, 2008). Knjiga je lahko zanimivo branje za slehernega bralca, ki ga zanima vrtno cvetje, saj ni predstavljeno niti na tradicionalno vrtnarski niti botanični, ampak na jezikoslovno-kulturološki način. Jezik skozi poimenovanja cvetlic odkriva naravo svojega delovanja in vzvode terminologizacije, še zlasti pa odkriva dejstvo, da je v terminologiji zakodirana kulturna dediščina preteklega narodnega življenja, ki jo lahko na zanimiv način odkrivajo ne samo botaniki in etnologi, ampak tudi jezikoslovci.

Besednodružinski slovar slovenskega jezika

Besednodružinski slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek za iztočnice na B (Maribor: Zora P1, 2004). Teoretični del v bistvenem prinaša sintezo temeljnih spoznanj slovenskega besedotvorja s tabelaričnimi prikazi. Slovarski del pa prikazuje 666 besednih družin, v katerih je razvrščenih več kot enajst tisoč besed. Le-te so nato še abecedno razvrščene in pospremljene s podatki o pojavitvah na podlagi t. i. avtomatskega štetja iz dveh slovenskih besedilnih korpusov Fida in Nova beseda.

Prispevki iz slovenskega besedoslovja

Prispevki iz slovenskega besedoslovja (Maribor: Zora 7, 1999). Knjiga prinaša zbir trinajstih razprav, združenih v dva tematska sklopa. Prvi je namenjen prikazu tvorbenih lastnosti samostalniških tvorjenk slovenskega jezika v SSKJ, mestu besedotvornih obravnav pri starejših slovničarjih ter zgodovinskorazvojni vidik besedotvorne in besednovrstne terminologije v slovensko pisanih slovnicah 19. stoletja. Drugi tematski sklop druži frazeologija in njena vloga v besedilih ter tematski prikaz frazemov s pomenom umreti.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
8. 10. 2015
Obvestilo red. prof. dr. Irene Stramljič Breznik
26. 8. 2015
Govorilne ure red. prof. dr. Irene Stramljič Breznik
16. 7. 2015
Govorilne ure red. prof. dr. Irene Stramljič Breznik

Starejša obvestila zaposlenega