E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir
E-mail alja.lipavic@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 609
Prostor: K 2.34
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Alja Lipavic

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • izredna profesorica.

Življenjepis

 • Rojena 1965 v Mariboru, maturirala na II. gimnaziji Maribor.
 • Študij nemškega jezika s književnostjo in slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Pedagoški fakulteti v Mariboru.
 • 1989 štipendistka DAAD
 • 1987-1992: tečaji nemščine za otroke in odrasle na Ljudski univerzi v Mariboru.
 • 1993-1994: poučevanje nemščine na Srednji strojni šoli v Mariboru.
 • 1994-2010: stažistka asistentka, asistentka, docentka, izredna profesorica na Oddelku za germanistiko najprej Pedagoške, nato Filozofske fakultete v Mariboru.
 • 1997: magisterij iz nemškega jezika
 • 2001: doktorat iz nemškega jezika, tema gramatikalizacija analitičnega rodilnika v nemščini in slovenščini.
 • od 1999 prevodi literarnih del iz nemščine v slovenščino
 • Na Oddelku za germanistiko koordinirala pripravo bolonjskih študijskih programov.
 • Od leta 2012 gostujoča profesorica na programih druge in tretje stopnje Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze Sv. Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem.
 • V času 2012-2015 prodekanka za študijske zadeve na Filozofski fakulteti UM.
 • V času 2012-2019 vodja Centra za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete UM.
 • V poletnem semestru 2017 gostujoča profesorica na programu druge stopnje Instituta za germanistiko Univerze v Bernu, Švica.
 • V zimskem semestru 2017 gostujoča profesorica na germanistiki Univerze v Vilniusu, Litva.

Izbor del iz bibliografije od leta 2014:

• 2019:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Radovednost je avtocesta do znanja! : sedem let MUF-a, prve univerze za otroke v Sloveniji. UMniverzum : interna revija Univerze v Mariboru, ISSN 2463-9303, feb. 2019, št. 8, str. 20-22.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. Jezikovni in medkulturni vidik kot spremenljivka v matematičnem modeliranju. V: BRATOŽ, Silva (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.), PIRIH, Anja (ur.). Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2019, str. 39-40.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja (avtor, ilustrator). Grundlagen der Semantik. 1. Ausg. Maribor: University of Maribor Press, 2019. ISBN 978-961-286-258-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/403, doi: 10.18690/978-961-286-258-9.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, GARTNER, Smiljana. Eigene Sprachkarten als Werkzeug im DaF-Unterricht : paper at GESUS conference Research on language and languages: disciplines and interdisciplinarity, University of Warsaw Library, 30 May - 1 June 2019.

• 2018:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. (Fremd)sprachenunterricht ohne kognitive Erniedrigung. Nouveaux cahiers d'allemand, ISSN 0758-170X, sep. 2018, année 36, no. 3, str. 269-281.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Varietäten des deutschsprachigen Raumes im Sprachrepertoire der Grenzgänger. V: HORNÁČEK BANÁŠOVÁ, Monika (ur.), FRAŠTÍKOVÁ, Simona (ur.). Aktuelle Fragen und Trends der Forschung in der slowakischen Germanistik III. 1. Aufl. Nümbrecht: Kirsch. 2018, str. 192-217.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Germanismen aus der Autobranche im Slowenischen. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.), BEGONJA, Helga (ur.). Translation, Transkulturalität und Mehrsprahigkeit. Zadar: Universität: = Sveučilište. 2018, str. 137-150.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. Problemorientierter Soft CLIL Ansatz, (Didaktik, Bd. 19). Wien: LIT, 2018. IV, 207 str., tabele. ISBN 978-3-643-50886-7. ISBN 978-3-643-65886-9.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka, RAJŠP, Martina. Soft CLIL als Motivationsfaktor und das Problem der Unterrichtsmaterialien : Vortrag am GESUS, 26. Fachtagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen, Université Paul Valéry, Site Saint-Charles, Montpellier, am 5., 6. und 7. April 2018.

• 2017:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Substandardsprachliche Germanismen im Slowenischen, (Slavistik, Bd. 2). Wien: LIT, 2017. V, 180 str., ilustr. ISBN 978-3-643-50804-1.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, TIBAUT, Katarina. Slowenismen in der österreichischen Steiermark = Slovenizmi na avstrijskem Štajerskem = Slovenisms in Austrian Styria. V: JESENŠEK, Vida (ur.). Germanistik in Maribor : Tradition und Perspektiven = Germanistika v Mariboru : tradicija in perspektive = German studies in Maribor : tradition and perspectives, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 121). Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press. 2017, str. 159-170.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, RAJŠP, Martina, LIPOVEC, Alenka. Problemski pristop pri pouku tujih jezikov. V: BRATOŽ, Silva (ur.). Razsežnosti sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments, (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937, 3). Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2017, str. 23-38.
 • RAJŠP, Martina, LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. Prehrana - raba nekaterih neknjižnih germanizmov pri predšolskih otrocih. V: KEREC, Sabina (ur.), et al. "Razvojni potenciali z vidika prehrane, gibanja in zdravja" : znanstvena monografija, Rakičan, od 24. novembra do 25. novembra 2016. Murska Sobota: RIS Dvorec Rakičan. 2017, str. 88-101. http://www.ris-dr. si/data/attachment/9486dd60074058ff0fb315c5185d182479035c69/1485518622MONOGRAFIJA_
  Razvojni_potenciali_z_vidika_prehrane_gibanja_in_zdravja. pdf.

• 2016:

 • JAZBEC, Saša, ČAGRAN, Branka, LIPAVIC OŠTIR, Alja. Early foreign language learning from the children's perspective. The new educational review 2015, ISSN 1732-6729, 2016, vol. 45, no. 3, str. 124-136, letn. 8, št. 1/2, str. 11-26, tabele. http://www.educationalrev.us.edu.pl/dok/volumes/tner_3_2016.pdf
 • RAJŠP, Martina, LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka. Refleksije učiteljev ob poskusnem izvajanju CLIL-a v prvih treh razredih osnovne šole. V: HORVAT, Tadeja (ur.), et al. Novodobni izzivi družbe : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, 2016, str. 168-180, http://www.ris-dr.si/data/attachment/b70158055ed1d6180d8028abe679b0c239c372c5/1473060398Znanstvena_
  monografija_NOVODOBNI_IZZIVI_DRU_BE. pdf
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka, RAJŠP, Martina. Bunte Welt 2, Delovni učbenik za pouk nemškega jezika v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Obzorja, 2016. 149 str. ISBN 978-961-230-494-2.

• 2015:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, LIPOVEC, Alenka, RAJŠP, Martina. CLIL - orodje za izbiro nejezikovnih vsebin = CLIL - Werkzeug für die Auswahl von nichtsprachlichen Inhalten. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], 2015, letn. 8, št. 1/2, str. 11-26, tabele. http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2015_letnik8%20stev1-2/REI%208%201-2%2001.pdf.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, VILČEKOVÁ, Katarína, MATULOVÁ, Miriam. Sprachkontaktforschung : eine Kompendium. 1. vyd. V Trnave: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozoficka fakulta, 2015. 127 str. ISBN 978-80-8105-694-9.

• 2014:

 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Position of the German attributive genitive and some other questions related to the structure of the genitive substitute von + NP. Jezikoslovlje, ISSN 1331-7202, 2014, 15, [br.] 1, str. 1-25.http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=175078.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja, VASILJEVIČ, Anja, KOLETNIK, Mihaela. Zasidranost pregovorov v besedišču govorcev slovenskega jezika. Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2014, letn. 7, št. 1, str. 48-72.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Germanizmi v vsakdanji rabi slovenskega jezika. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Jeziki, literature in kulture v stiku : ob 200-letnici M. J. Lermontova, 110-letnici Srečka Kosovela in 100-letnici Vitomila Zupana. Maribor: Univerza, 2014, str. 209-228.
 • JAZBEC, Saša, ČAGRAN, Branka, LIPAVIC OŠTIR, Alja. Performance levels of Roma pupils in foreign language learning : social responsibility in school. V: MULEJ, Matjaž (ur.), DYCK, Robert G. (ur.). Social responsibility - sustainability, education and management, (Social responsibility beyond neoliberalism and charity, ISSN 2352-3336, Vol. 2). [S. l.]: Bentham eBooks, 2014, str. 119-136. http://www.eurekaselect. com/123208/chapter/performance-levels-of-roma-pupils-in-foreign-language-learning%3A-social-responsibility-in-schoo
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Zum Übersetzen von kulturellen Schlüsselbegriffen aus dem Bereich Kulinarik. V: ĐUROVIĆ, Aneta (ur.), KUČIŠ, Vlasta (ur.). Translation und transkulturelle Kommunikation, (Ausgabe Sprache, Literatur, Kultur, Bd. 3). Beograd: Filološki fakultet, 2014, str. 65-80.
 • LIPAVIC OŠTIR, Alja. Nemški in slovenski pregovori : sociolingvistični vidiki. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014. 138 str., preglednice, graf. prikazi. ISBN 978-961-6930-15-4

Raziskovalna področja:

 • teorija gramatikalizacija,
 • jezikovni stiki,
 • sociolingvistika (večjezičnost, jezikovna in šolska politika, jezikovne biografije),
 • CLIL.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • med leti 2001-2005 tajnica in strokovna sodelavka predmetne komisije za nemški jezik za pripravo nacionalnih preizkusov v osnovni šoli.
 • članica Nemškega združenja za uporabno jezikoslovje (GAL).

Projekti

Mednarodni projekti

 • CLILiG - »state of the art« und Entwicklungpotential in Europa (2005-2007, Socrates 6.1.2), koordinatorka za Slovenijo.
 • Readme.cc - virtuelle Bibliothek, Kultura 2000 in avstrijskego ministrstvo za kulturo (2006-2009), koordinatorka za Slovenijo.
 • Podpora rozvoja ludskych zdrojov vo vyskume a vyvoji na FF UCM v Trnave (2014-2016, ITMS 26110230104, EU skladi, Slovaška), sodelavka v projektu.
 • Multilingualism Accelerator - A method to boost foreign language learning and raise language awareness, Erasmus +, 2017-1-HR01-KA201-035396 (2017-2019), sodelavka v projektu.
 • Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht, Erasmus+, 2018-1-SK01-KA201-046316 (2018-2021), vodja projekta.

Nacionalni projekti

 • Odgovorna nosilka projekta CRP V5-0635-02 Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji (2002-2005).
 • Sodelavka v projektu Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju 1848-1918: jezikovni in kulturni vplivi (2004-2007).
 • Sodelavka v projektu ZRSŠ, Ministrstva za šolstvo RS in Evropskih strukturnih skladov Uvajanje tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo vzgojnoizobraževalno obdobje v OŠ (2008 - 2011).
 • Sodelavka v projektu Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (2010-2013, temeljni raziskovalni nacionalni projekt, ARRS).
 • Pedagoška mentorica v projektu Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin - TURGRAD (2015).
 • Pedagoška mentorica v projektu Izdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole - IGNOŠ (2017).
 • Sodelavka projekta Jeziki štejejo - JEŠT (MIZŠ, 2017-2022).

Sodelovanje v programski skupini:

 • Programska skupina: Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti, P6-0372; 01.01.2009 - 31.12. 2021. Filozofska fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru.

Predavanja na drugih univerzah

 • Chemnitz, Nemčija (2005),
 • Filozofska fakulteta, Ljubljana (2005),
 • Wroclaw, Poljska (2009),
 • Edirne, Turčija (2011),
 • Vilnius, Litva (2011),
 • Szeged, Madžarska (2012),
 • Brno, Erfurt (2013),
 • Vilnius, Litva (2014),
 • Kansas, ZDA (2015),
 • Trnava, Slovaška (od 2012),
 • Bern, Švica (2017),
 • Vilnius, Litva (2017),
 • Vilnius, Litva (2019).

Mentorica doktorskih disertacij:

 • Univerza v Mariboru: Liljana Kač (2015), Anja Vasiljevič (v nastajanju)
 • UCM, Trnava, Slovaška: Katarina Vilčeková (2017), Miriam Matulová (2017), Milina Kollarová (v nastajanju), Jožef Kolarič (v nastajanju)
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
20. 10. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Alje Lipavic Oštir
18. 3. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Alje Lipavic Oštir
16. 1. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Alje Lipavic Oštir

Starejša obvestila zaposlenega