E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Marko Jesenšek izr. član SAZU
E-mail marko.jesensek@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 270
Prostor: K 2.14
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Marko Jesenšek

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor jezikoslovnih znanosti,
 • redni profesor za slovenski jezik.

Življenjepis

 • Leto in naslov doktorskega dela: 1994, Razvoj deležniško-deležijskih skladov na -č in -ši v slovenskem knjižnem jeziku 19. stoletja. Filozofska fakulteta, Ljubljana.

Izvolitve:

 • 1988 asistent za slovenski jezik,
 • 1995 docent za slovenski jezik,
 • 2000 izredni profesor za slovenski jezik,
 • 2005 redni profesor za slovenski jezik.

Osrednje raziskovalno področje:

 • diahronijo slovenskega jezika, ožje področje je zgodovinska slovnica, predvsem oblikoslovje,
 • skladnja in besedje slovenskega panonskega jezikovnega prostoraurednik knjižne zbirke Zora;
 • uredil je 14 zbornikov in monografij:
  • Korošec in njegov čas, ČZN 2006, 2-3,
  • Jezikovna predanost, Maribor, 2006,
  • Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika in narečij, Maribor, 2005,
  • Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij, Maribor, 2004,
  • Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika - zemljepisna lastna imena, Ljubljana, 2004,
  • Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika, Maribor, 2003,
  • Murkov zbornik, Maribor, 1999,
  • Dajnkov zbornik, Maribor, 1998,
  • Borkov zbornik, Maribor, 1996;
 • urednik štirih zbornikov Slavističnega društva Slovenije:
  • Evropsko leto jezikov, 2002,
  • Nacionalno-regionalno-provincialno, 2002,
  • Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo, 2003,
  • Slovenski jezik in literatura v evropskih globalizacijskih procesih, 2004;
 • organizacija znanstvenih sestankov:
  • Borkov simpozij, 1996,
  • Dajnkov simpozij, 1997,
  • Murkov simpozij, 1998,
  • Slovenski slavistični kongresi v Novi Gorici, 2001, Mariboru, 2002, na Bledu, 2003, Novem mestu, 2004;
  • Pleteršnikovi dnevi, 2003,
  • Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika, 2003,
  • Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika, 2004;
  • Logarjevi dnevi, 1998-2006;
  • Podonavska rektorska konferenca, 2006;

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • prorektor za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Univerze v Mariboru (od 2003-2006);
 • senator Univerze v Mariboru (2007-);
 • vodja Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje ter Komisije za knjižnično informacijski sistem Univerze v Mariboru (2003-2006);
 • v. d. dekana Filozofske fakultete v Mariboru (od 2006-);
 • član Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve (2006-);
 • član Strokovnega sveta za Ciljni raziskovalni program Znanje za varnost in mir 2006-2010 pri ARRS (2006-);
 • član Slovenske nacionalne komisije UNESCO (2006-);
 • predsednik Komisije za ocenjevanje učiteljev in pedagoške vede pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo (2005-);
 • član parlamentarne Delovne skupine za jezikovno načrtovanje in jezikovno politiko (od 2001-2004);
 • član Komisije za pospeševanje slovenščine na tujih univerzah (1999-);
 • predsednik Slavističnega društva Maribor (1995-1999);
 • predsednik Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (2000-2004);
 • član Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino (2006-);
 • predsednik Strokovnega odbora pri Komisiji Maksa Pleteršnika (2003-);
 • predsednik Komisije za slovenski jezik Mladi za napredek Maribora (1999-);
 • urednik knjižne zbirke Zora (1998-);
 • član uredništva revije ČZN (2006-);
 • član uredništva revije Slovenščina v šoli (1998-2002);
 • član sveta Slavistične revije (2000-);
 • aktivno je sodeloval pri pripravah programa za podiplomski študij slovenskega jezika in književnosti, ki je bil potrjen spomladi 1999, elaborata Filozofske fakultete v Mariboru in bolonjskih študijskih programov na FF v Mariboru.

Mednarodni projekti:

 • vodja mednarodnega projekta SLANG MASTER - slovenščina na univerzah v tujini (60869-IC-1-2004-1-SI-ERASMUS-PROGUTC-5). (2005-2007);
 • član mednarodnega projekta ALPCU (evropski projekt v programu Socrates Lingua 2), ki odkriva in raziskuje jezike Srednje in Vzhodne Evrope, koordinator je INALCO iz Pariza (2003-2006).

Domači projekti:

 • vodja raziskovalnih projektov:
  • Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij (2001-2004),
  • Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor (od 2004);
 • član raziskovalnih projektov:
  • Makrojezikovne raziskave (1999-2001),
  • Skladnja, besedišče, besedotvorje in slog v vzhodnoslovenskih tiskih od 18. do konca 19. stoletja (1996-2000).

Monografija

Deležniki in deležja na -č in -ši

Deležniki in deležja na -č in -ši, Maribor, 1998,

Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor, Maribor, 2005,

The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language Area, Krakow, 2005;

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
21. 10. 2015
Obvestilo red. prof. dr. Marka Jesenška
15. 10. 2015
Obvestilo red. prof. dr. Marka Jesenška
12. 10. 2015
Obvestilo red. prof. dr. Marka Jesenška

Starejša obvestila zaposlenega