E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Izpit iz slovenskega jezika na ravni C2 za tujce

Senat Univerze v Mariboru je zaradi trenutnih razmer, nastalih zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni, povzročene z virusom SARS-CoV-2, sprejel ukrep, da tujci (državljani držav članic EU, državljani držav nečlanic EU ter Slovenci brez slovenskega državljanstva in Slovenci, ki so zaključili predhodno izobraževanje v tujini) za vpis v študijskem letu 2020/21 dokazilo o znanju slovenskega jezika članici, na katero se vpisujejo, predložijo šele ob izpolnjenih pogojih za napredovanje v drugi letnik študija, in sicer ne glede na določila o znanju slovenskega jezika, zapisana v akreditiranih vpisnih pogojih študijskih programov Univerze v Mariboru.

Ukrep ne velja za tujce (državljane držav članic EU, državljane držav nečlanic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in Slovence, ki so zaključili predhodno izobraževanje v tujini), kandidate za vpis na študijske programe s področja slovenskega jezika in književnosti. Ti morajo za študij dokazilo predložiti v času prijavno-vpisnega postopka, in sicer najkasneje do 13. 8. 2021.

Vse tuje državljane, ki se vpisujejo na študij na Univerzi v Mariboru, obveščamo, da bo izpit iz slovenskega jezika na visoki (C2) ravni:

Izpitni roki:

  • 20. 5. 2021 ob 10.00, predavalnica 2.22/FF,
  • 3. 6. 2021 ob 10.00, predavalnica 2.22/FF,
  • 8. 7. 2021 ob 10.00, predavalnica 2.22/FF,
  • 19. 8. 2021 ob 10.00, predavalnica 2.22/FF,
  • 2. 9. 2021 ob 10.00, predavalnica 2.22/FF.

Priporočena literatura

Damjana Kern, Mojca Stritar, Damjan Huber, Tjaša Alič, Tanja Jerman, 2013: Pot do izpita iz slovenščine. Učbenik za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni. Ljubljana.
Ina Ferbežar, Nataša Pirih Svetina, 2008: Izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni. Zbirka testov. Ljubljana.
Jože Toporišič, 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Sestava in časovni obseg izpita

Pisni del: razumevanje govorjenih in zapisanih besedil, poznavanje leksike, slovničnih struktur in pravopisnih zakonitosti, samostojno tvorjenje pisnega besedila. (120 minut /60 minut za esej/).
Ustni del: pogovor in predstavitev izbrane tematike s področja stroke (20 minut).

Znanje, potrebno na ravni C2

Razumevanje

Slušno razumevanje: Nimam težav pri razumevanju jezika, govorjenega v živo ali posredovanega preko medijev, četudi je tempo govorjenja hiter. Potrebujem zgolj nekaj časa, da se navadim na neknjižno govorjeno jezikovno zvrst.
Bralno razumevanje: Z lahkoto berem vse vrste zapisanih besedil, tudi ko gre za abstraktna, po jeziku in zgradbi zahtevna besedila, npr. priročnike, strokovne članke in literarna dela.

Govorjenje

Govorno razumevanje: Z lahkoto sodelujem v vsakem pogovoru in razpravi. Dobro poznam pogovorni jezik in besedne zveze. Govorim tekoče in znam natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke. Če pri sporazumevanju naletim na težavo, jo znam zaobiti in preoblikovati tako, da sogovorniki to malo verjetno opazijo.
Govorno sporočanje: Sposoben/sposobna sem jasno in tekoče podajati tudi daljše opise ali razlage. Govoru znam dati pomensko logično obliko, ki poslušalca usmerja in opozarja na pomembna mesta. Slog govorjenja znam prilagoditi situaciji in poslušalcem.

Pisno sporočanje

Tvoriti znam jasna, tekoča, slogovno primerna besedila. Sestaviti znam zahtevna pisma, poročila in članke v zvezi z zahtevnimi vsebinami, ki morajo imeti logično zgradbo in bralca voditi tako, da dojame pomembne točke. Pisati znam povzetke in kritike besedil različnih žanrov/besedilnih vrst.

Ocenjevanje

Pozitivno: opravljeno
Negativno: neopravljeno
Za pozitivno oceno mora kandidat za vsakega izmed delov doseči najmanj 60 % za raven C2. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.

Potrdilo

Kandidatke in kandidati prejmejo potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni C2.

Opozorilo

Ocenjevanje znanja kandidatk in kandidatov se izvaja izključno za potrebe Univerze v Mariboru. Opravljeni izpit se ne enači z izpitom na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Prijavnica na izpit iz slovenskega jezika

Prijavnico za izpit si natisnite in jo izpolnite ter jo skupaj s plačano položnico pošljite na naslov (najmanj 8 dni pred izpitom):

Filozofska fakulteta UM
Koroška cesta 160
2000 Maribor

Stroške izpita poravnate z nakazilom na transakcijski račun Filozofske fakultete UM:

Filozofska fakulteta UM
Koroška cesta 160
2000 Maribor

TRR: SI56 0110 0600 0020 393
Sklic: SI00 799
Namen nakazila: izpit iz slovenščine za tujce

Cena izpita: 107,20 EUR

Več informacij glede znanja slovenskega jezika za vpis na Filozofsko fakulteto

  1. Znanje slovenskega jezika za vpis na 1. stopnjo Filozofske fakultete UM
  2. Znanje slovenskega jezika za vpis na 2. stopnjo Filozofske fakultete UM