E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Postopki zaključevanja študija in zagovori zaključnih del ob smiselni uporabi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru trenutno potekajo na naslednji način:

Kratka navodila in obrazci so pripravljeni skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru sprejetim na 17. redni seji Senata Univerze v Mariboru dne 20. 12. 2016 in Navodili o postopku zaključka študija na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Študenti študijskih programov 2. stopnje Filozofske fakultete UM morajo za dokončanje študija opraviti zaključno delo:

 • študenti enopredmetnih študijskih programov izdelajo eno zaključno delo;
 • študenti dvopredmetnih študijskih programov lahko izdelajo dve zaključni deli, ločeno za vsak dvopredmetni študijski program posebej ali skupno zaključno delo za oba dvopredmetna študijska programa;
 •  zaključno delo lahko s soglasjem pristojne komisije skupaj pripravita tudi dva ali več študentov, pri čemer mora biti tako iz prijave teme vsakega posameznega študenta kot tudi iz zaključnega dela razvidno, da gre za skupno delo, viden pa mora biti tudi prispevek in obseg dela vsakega posameznega člana skupine.

 

1.       PRIJAVA TEME ZAKLJUČNEGA DELA

Študent eno- in dvopredmetnih študijskih programov prijavi temo zaključnega dela v zadnjem semestru študijskega programa. Če študent teme ne prijavi v roku, ga Služba za študentske zadeve pozove, da to stori v roku 15 dni od prejema poziva.

Študenti enopredmetnih študijskih programov, ki opravljajo eno zaključno delo, študenti dvopredmetnih študijskih programov, ki so se odločili za dve enakovredni zaključni deli (študenti prijavijo dve temi zaključnega dela in sicer za vsak študijski program posebej) in študenti, ki so se odločili za skupno zaključno delo večih študentov, v Službo za študentske zadeve oddajo naslednje obrazce:

(Študenti dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje izberejo prioriteto zapisa strokovnega naziva s študijskega področja. Zaključno delo s študijskega področja, ki bo v strokovnem nazivu študenta navedeno na drugem mestu, študent odda in zagovarja najprej, tj. kot prvo. Zaključno delo s študijskega področja, ki bo v strokovnem nazivu študenta navedeno na prvem mestu, študent odda in zagovarja pozneje, tj. kot drugo.)

Študent, ki opravlja skupno zaključno delo za oba dvopredmetna študijska programa odda naslednje obrazce:

Po potrditvi teme zaključnega dela študent prejme Sklep o zaključnem delu. Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela je eno leto od dneva izdaje sklepa o zaključnem delu.

Študenti, ki prijavljajo temo zaključnega dela v študijskem letu, v katerem nimajo statusa, morajo poravnati tudi prispevek za pripravo in zagovor diplomskih del in magistrskih za osebe brez statusa skladno s Cenikom: http://www.ff.um.si/studenti/ceniki/. Študent poravna stroške na podlagi izdanega plačilnega naloga.

 

2.       PODALJŠANJE ROKA VELJAVNOSTI TEME, SPREMEMBA NASLOVA ODOBRENE TEME, SPREMEMBA MENTORJA ALI/IN SOMENTORJA

PODALJŠANJE TEME ZAKLJUČNEGA DELA

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, v Službo za študentske zadeve vloži Vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme. O vlogi odločata dekan ali pristojni prodekan, ki lahko na osnovi utemeljenih razlogov, ki so razvidni iz vloge študenta, in na podlagi presoje aktualnosti teme podaljšata veljavnost teme za največ eno leto.

Izjemno podaljšanje teme zaključnega dela 1. in 2. stopnje za študente, ki jim je tema že bila podaljšana


Skladno z sklepom 17. redne seje Senata Univerze v Mariboru, se študentom študijskih programov 1. in 2. stopnje, ki jim je bila veljavnost teme zaključnega dela v skladu s Pravilnikom o pripravi in zagovoru zaključnih del na študijskih programih 1. in 2. stopnje že podaljšana, pa zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19, niso mogli pravočasno oddati zaključnega dela, se lahko na študentovo prošnjo ta podaljša za eno leto od dneva poteka roka za izdelavo zaključnega dela
Študenti morajo na Komisijo za študijske zadeve Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nasloviti lastnoročno napisano prošnjo, ki bo obravnavana na naslednji seji.

SPREMEMBA NASLOVA ODOBRENE TEME

Študent lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme. Če ostane pretežni del vsebine teme nespremenjen, lahko spremembo naslova odobri mentor, potrdita pa jo predstojnik oddelka in pristojni prodekan. Študent odda v Službo za študentske zadeve obrazec Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova.

SPREMEMBA MENTORJA ALI/IN SOMENTORJA

Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi utemeljen razlog, ki kaže na to, da sodelovanje med mentorjem (somentorjem) in študentom ne bo več mogoče, imata študent in mentor (somentor) pravico zahtevati spremembo. Študent odda v Službo za študentske zadeve obrazec Prijava spremembe teme zaključnega dela – Prijava sprememba mentorja in/ali somentorja.

 

3.       PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Na podlagi potrjene teme zaključnega dela študent po mentorjevih in somentorjevih navodilih oblikuje vsebino zaključnega dela. Študent pripravi zaključno delo v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru (sprejetim na 17. redni seji Senata Univerze v Mariboru dne 20. 12. 2016) in skladno z Navodili za pisanje zaključnih del na študijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete UM.

 

Zaključno delo mora biti lektorirano

 

4.       ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

Študent lahko odda zaključno delo, ko opravi vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, razen zagovora zaključnega dela.

Študent odda v Službi za študentske zadeve:

 • 1 izvod trdo vezanega zaključnega dela in 2 mehko vezana izvoda (oz. 3 izvode, če je vključen somentor). Študent, ki opravlja skupno zaključno delo za oba dvopredmetna študijska programa odda 1 izvod trdo vezanega zaključnega dela in 3 mehko vezane izvode (oz. 4 izvode, če je vključen somentor) zaključnega dela.
 • Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela (Študent en izvod izjave veže v vsako zaključno delo, en izvod Izjave pa odda z drugimi obrazci. Obrazec se kreira ob nalaganju elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM);
 • Izjavo lektorja (To določilo ne velja za študente tujih jezikov, ki pripravijo zaključno delo v tujem jeziku in potrebujejo izjavo samo za povzetek v slovenskem jeziku.)
 • Izjavo o objavi osebnih podatkov (Gre za obvezno oddajo diplomskega dela v elektronski verziji v Digitalno knjižnico UM.)
 • Izjavo prevajalca
 • Izjavo o ustreznosti zaključnega dela (Izjavo potrdi in podpiše mentor in morebitni somentor.)
 • Poročilo o preverjanju podobnosti vsebin z drugimi deli (Poročilo se kreira ob nalaganju elektronske verzije zaključnega dela v Digitalno knjižnico UM.)
 • Potrdilo iz Miklošičeve knjižnice - FPNM o vrnitvi knjig.

Študent prejme ob oddaji zaključnega dela Potrdilo o oddaji zaključnega dela.

Izredni študent dodatno predloži še potrdilo o plačilu stroškov zagovora magistrskega dela, če ti stroški niso bili vključeni že v šolnino zadnjega letnika (Aktualni cenik za tekoče študijsko leto)

Študentje, ki so dolžni poravnati stroške prijave in zagovora magistrskega dela, prejmejo s strani fakultete položnico na dom.

 

Nalogodajalec:

podatki študenta

Prejemnik:

UM Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Namen plačila:

STROŠKI ZAGOVORA MAGISTRSKEGA DELA

Številka računa - IBAN:

SI56 0110 0600 0020 393

Referenca:

SI00 662

Koda namena:

COST

BIC banke prejemnika:

BSLJSI2X

 

5.       ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA

Študent je o zagovoru zaključnega dela obveščen s Sklepom o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela vsaj 5 delovnih dni pred zagovorom. V sklepu se določijo člani komisije za zagovor in datum, kraj ter jezik zagovora zaključnega dela.

Po uspešno opravljenem zagovoru zaključnega dela prejme študent Potrdilo o magistriranju na študijskem programu 2. stopnje (študenti dvopredmetnih študijskih programov prejmejo potrdilo o magistriranju po zagovoru obeh zaključnih del). S potrdilom izkazuje dokončanje študija in pridobljeni strokovni naziv. Potrdilo se izda v enem izvodu in v slovenskem jeziku. Je začasno in velja do podelitve diplome.