Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik in še ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa, se lahko ponovno vpiše v isti letnik. Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli Komisija za študijske zadeve FF UM študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika in če so nastopili upravičeni razlogi, opredeljeni v »Navodilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru so objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru«.

 • Roki za oddajo tovrstnih prošenj bodo objavljeni avgusta tekočega študijskega leta.
 • Roki za ureditev ponovnega vpisa v isti letnik (v primeru pozitivnega sklepa KŠZ FF UM) bodo objavljeni avgusta tekočega študijskega leta.
Postopek:
 • preko AIPS računa (https://aips.um.si/), skladno z navodili, opravite elektronski vpis:
 • izpolnite študentske ankete,
 • preverite zapisane podatke na vpisnem listu in vpišite manjkajoče,
 • v komentar zapišite potrebno število potrdil o vpisu in potrdil o opravljenih izpitih,
 • če se vpisujete na podlagi sklepa oz. odločbe Komisija za študijske zadeve FF UM, v komentar vpišite datum seje in številko sklepa,
 • po vnosu vpisnih podatkov vpisni list potrdite in ga natisnete,
 • na izpisani vpisni list vpišete datum in se podpišete,
 • ob vpisu ni potrebno predložiti dokazila o plačilu stroškov, ker bo Filozofska fakulteta UM račun za vpisne stroške, prispevke in šolnino poslala po pošti na domač naslov študentov.

Za ureditev vpisa je potrebno oddati oz. poslati na naslov Filozofska fakulteta, Doktorski študij, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, naslednjo dokumentacijo:

 • natisnjen in podpisan elektronski vpisni list,
 • akademsko izkaznico,
 • 3 izvode podpisane Pogodbe o študiju in superviziji na študijskem programu tretje stopnje na Univerzi v Mariboru. Pogodbe pripravi in pošlje na vaš e-naslov Služba za študentske zadeve FF UM, in sicer najkasneje do konca avgusta tekočega študijskega leta.

Komisija za študijske zadeve FF UM

Obrazec z navodili za oddajo prošnje

Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru so objavljena na spletni strani Univerze v Mariboru

Cenik Filozofske fakultete Univerze v Mariboru