E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Osnovni podatki raziskovalnega projekta

Naslov: Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi: analiza stanja, trendov, dejavnikov, posledic in predlogi rešitev (V5-1726)

(Project title: Cultural Participation of Young people in Slovenia and Europe: Analysis of Trends, Determinants, Consequences and a Proposal of Solutions (V5-1726))

Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Opis projekta

Kulturna participacija je eden stebrov družbenega (tudi ekonomskega) razvoja in posameznikovega blagostanja. Raziskave kažejo, da so posamezniki, ki se pogosteje kulturno udejstvujejo, v večji meri družbeno orientirani in integrirani, bolj politično aktivni, imajo pa tudi boljše šolske in zdravstvene izide. Raziskave kažejo tudi, da so ravni in oblike kulturne participacije znotraj družb in med družbami neenako razporejene, prav tako pa v zadnjih letih prihaja do upada nekaterih oblik kulturne participacije, še posebej med mladimi.

Osrednji cilj raziskovalnega projekta je analiza kulturne participacije mladih (12-34 let) v Sloveniji in Evropi, s poudarkom na preučitvi aktualnega stanja, analiziranju longitudinalnih trendov, dejavnikov in posledic kulturne participacije. Kulturno participacijo pojmujemo kot kulturno potrošnjo (obiskovanje kulturnih prireditev, dogodkov, krajev idr.) ter kulturno udejstvovanje (aktivna udeležba pri organiziranih in individualnih kulturnih dejavnostih). Osredotočamo se na preučevanje vrednot in mejnikov v življenjskih potekih, ki v sodobni družbi sooblikujejo sodelovanje mladih v kulturi. V okviru projekta bomo izdelali tipologijo kulturne participacije v povezavi z vrednotnimi usmeritvami mladih, analizirali bomo točke prehodov v kulturni participaciji z vidika življenjskih potekov (npr. prehodi med različnimi stopnjami izobraževanja, iz šolanja v zaposlitev (ali prekarnost), odhod od staršev/skrbnikov, oblikovanje lastne družine idr.). Prav tako bomo analizirali motive in ovire za posamezne oblike kulturne participacije, odnos mladih do institucionalne kulturne ponudbe v Sloveniji, preučili bomo vrste in obseg kulturne participacije preko interneta. Na podlagi ugotovitev projekta bomo podali predloge rešitev za deležnike v polju kulture in za širšo javnost.

Trenutno poteka druga faza projekta, v kateri člani projekta izvajamo kvantitativne analize anketnih podatkov in kvalitativne analize polstrukturiranih intervjujev o kulturni participaciji mladih v Sloveniji in Evropi.

Člani projektne skupine

Izr. prof. dr. Andrej Kirbiš, vodja projekta, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Zasl. prof. dr. Sergej Flere, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Prof. dr. Darko Friš, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič, Oddelek za pedagogiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Doc. dr. Danijela Lahe, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Asist. Tina Cupar, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Izr. prof. dr. Sara Tement, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Izr. prof. dr. Boris Vezjak, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Seznam dosedanjih bibliografskih referenc nastalih v okviru projekta:

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, KOTNIK, Katja, TAVČAR KRAJNC, Marina, JAVORNIK KREČIČ, Marija (2020). The Role of Gender in Participation and Health Among Slovenian Youth: A Regional Comparison. Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije, 19 (1).

KIRBIŠ, Andrej (2019). Vloga in pomen branja pri slovenski mladini. Educa, pedagoška revija za predšolsko vzgojo in razredni pouk, letnik XXVIII, št. 28: 61-65.

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, TAVČAR KRAJNC, Marina, CUPAR, Tina, KRIVOKAPIĆ, Nataša (2019). Political Implications of (Non)Democratic Attitudes in Post-Yugoslav States: A Comparison of Youth in Montenegro and Slovenia. V: APOSTOLOVSKA-STEPANOSKA, Milena (ur.). Book of abstracts. Education and Social Sciences Conference, Business and Economics Conference Istanbul, Turkey, 23 October 2019. Istanbul: International Academic Institute.

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, CUPAR, Tina, TAVČAR KRAJNC, Marina, KRIVOKAPIĆ, Nataša, JAVORNIK KREČIČ, Marija (2019). Family and Personal Cultural Capital and Political Participation: A Study of Youth in Ten Post-Communist European Countries: Poster Presentation at the "World Conference on Teaching and Education", Budapest, 18-20 October, 2019.

KIRBIŠ, Andrej, KOTNIK, Katja, LAMOT, Monika in CUPAR, Tina (2019). Vzgojni stili, "usklajena kultivacija" in razvojni izidi slovenske mladine: vloga socioekonomskega statusa in spola. V A. Mlekuž in I. Ž. Žagar (Ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja. Zbornik povzetkov 4. znanstvene konference, str. 102-103. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

KIRBIŠ, Andrej, KOTNIK, Katja, CUPAR, Tina, PŠUNDER, Mateja in OSTERC KOKOTOVIČ, Karmen (2019). Authoritative parenting moderates the impact of perceived discrimination on health [Avtoritativni vzgojni stil blaži učinek zaznane diskriminacije na zdravje mladih]. V A. Petelin, M. Plevnik, U. Čeklić, B. Žvanut in P. Pucer (Ur). Zdravje otrok in mladostnikov (Health of children and adolescents): Proceedings, str. 67-76. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju.

KIRBIŠ, Andrej, TAVČAR KRAJNC, Marina, LAMOT, Monika, VEZJAK, Boris in TEMENT, Sara (2019). Cultural Univores, Omnivores or Neither? A Latent Class Analysis of Sociodemographic, Economic and Educational Determinants of Cultural Participation Profiles Among Slovenian Youth [Kulturni enojedi, vsejedi ali nekaj tretjega? Analiza latentnih razredov sociodemografskih, ekonomskih in izobraževalnih dejavnikov kulturne participacije med slovensko mladino]. In H. Rucheva Tasev (Ed.). Book of abstracts: Education and Social Sciences Conference, Rome, Italy, September 2019. Rome: International Academic Institute.

KIRBIŠ, Andrej, LAMOT, Monika, TAVČAR KRAJNC, Marina, LAHE, Danijela, CUPAR, Tina, VEZJAK, Boris in JAVORNIK KREČIČ, Marija (2019). Dejavniki kulturne participacije in njen pomen za šolsko uspešnost mladih v Sloveniji. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: [večavtorska znanstvena monografija], (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 27), str. 115-131. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

KIRBIŠ, Andrej, FRIŠ, Darko, BAJC, Gorazd, TAVČAR KRAJNC, Marina, JAVORNIK KREČIČ, Marija, TEMENT, Sara, LAMOT, Monika (2019). The impact of health on political participation: a multilevel analysis of 20-country European Social Survey data. V: Turbulent times in Europe: instability, insecurity and inequality, 4th International ESS Conference, University of Mannheim, 15-17 April 2019. [S. l.]: European Social Survey.

ONIČ, Tomaž, GADPAILLE, Michelle, KIRBIŠ, Andrej, MOHAR, Tjaša, PLEMENITAŠ, Katja (2019). "Thou call'dst me dog before thou hadst a cause": sensitivity to hate speech in Shakespeare in Slovenia and Bosnia and Herzegovina. V: PLEMENITAŠ, Katja (ur.). Words as a battlefield: persuasion in contemporary political and media discourse: April 5 - 6, 2019, Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia: program & abstracts. [Maribor: Faculty of Arts, Department of English and American Studies.]

KIRBIŠ, Andrej, FRIŠ, Darko, TAVČAR KRAJNC, Marina, JAVORNIK KREČIČ, Marija (2018). Which capital matters? Cultural, social and economic capital, subjective health and well-being: a representative study of Slovenian youth. V: Fearful futures: programme & abstract book, The British Psychological Society's Annual Conference, East Midlands Conference Centre, Nottingham 2-4 May; The IAFOR International Conference on the City "Cities in the twenty-first century" [and] The IAFOR International Conference on Global Studies "Cultural studies and the question of agency in the twenty-first century", University of Barcelona & NH Collection Barcelona Constanza | July 13-15, 2018. [S. l.]: IAFOR.

KIRBIŠ, Andrej, JAVORNIK KREČIČ, Marija, TAVČAR KRAJNC, Marina, CUPAR, Tina, FRIŠ, Darko, LAHE, Danijela (2018). Šolsko okolje, habitus in zdravje: analiza reprezentativnega vzorca slovenske mladine = School environment, habitus and health: analysis of a representative study of Slovenian youth. V: BEZIĆ, Tanja (ur.), MALEŠEVIĆ, Tamara (ur.). 19. prispevki strok za svetovalno delo v praksi: zbornik povzetkov = 19. contributions of disciplines to the counselling work in practice: book of abstracts. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

KIRBIŠ, Andrej, TAVČAR KRAJNC, Marina, JAVORNIK KREČIČ, Marija, LAHE, Danijela, CUPAR, Tina, FRIŠ, Darko, LAMOT, Monika (2018). Kulturna participacija in zdravje slovenske mladine, odraslih in starostnikov = Cultural participation and health of Slovenian youth, adults and the elderly. V: PETELIN, Ana (ur.), ŠARABON, Nejc (ur.). Zdravje starostnikov: 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [Portorož, 21. september 2018]: zbornik povzetkov z recenzijo = Health of the elderly: 5th scientific and professional international conference, [Portorož, 21st September 2018]: book of abstracts, Zdravje starostnikov, 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [Portorož, 21. september 2018]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press.

KIRBIŠ, Andrej, TAVČAR KRAJNC, Marina, JAVORNIK KREČIČ, Marija, FRIŠ, Darko, VEZJAK, Boris, LAHE, Danijela, LAMOT, Monika, CUPAR, Tina (2018). Kulturna participacija in šolska uspešnost: analiza reprezentativnega vzorca slovenske mladine. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju: zbornik povzetkov: 3. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2018. Ljubljana: Pedagoški inštitut.