Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Leto 2011

Delovni sklop

Začetek

Konec

Dejavnost

Rezultat

Vodenje in koordiniranje projekta

Januar 2011

December 2011

(1) Tekoči sestanki raziskovalne skupine.

(2) Finančno in vsebinsko spremljanje izvajanja.

(3) Koordinacija aktivnosti med člani projekta.

(4) Sestanki z raziskovalci slovenisti/slavisti/ jezikoslovci z drugih raziskovalnih ustanov in tujine.

(5) Zbiranje informacij in priprava poročil.

(6) Priprava in recenzija refratov za objavo v revijah in izdaja vsaj ene monografije.

(7)  Organizacija in izvedba znanstvenega simpozija.

 

 (A) Poročila o sprotnem projektnem delu.

(B) Urejena projektna dokumentacija.

Analiza II

Januar 2011

Marec 2011

(1) Obdelava zbranega jezikovnega gradiva.

(2) Analiza vprašalnic in gradiva, zbranega s pomočjo OLA.

(3) Analiza izpisanega gradiva (listkovna metoda).

Podatki o oblikoslovni in skladenjski podobi jezika.

Analiza III

April 2011

Junij 2011

(1) Obdelava zbranega jezikovnega gradiva.

(2) Transkribiranje zbranih pogovornih in informativnih oddaj.

(3) Vključitev likovne razsežnosti.

Razumevanje jezikovnega in nejezikovnega sporočanja.

Analiza IV

Julij 2011

September 2011

(1) Obdelava zbranega jezikovnega gradiva.

(2) Analiza gradiva s foruma in anket.

(3) Analiza tvorbenih pojavov v sodobnem slovenskem jeziku.

(4) Analiza jezikovnega prepletanja.

Podatki o razmerju med govorjenim in zapisanim jezikom; med narečjem in knjižno normo; med prevzetim in domačim, globalnim in regionalnim.

Dvig znanja in ozaveščenosti

Oktober 2011

Oktober 2011

Predstavitev raziskovalnih tez na mednarodnem simpoziju in preverjanje dobljenih rezultatov pred mednarodno strokovno javnostjo in znanstveniki.

(A) Mednarodni znanstveni simpozij

(B) Monografija, ki  bo izšla pri mednarodni humanistični založbi.  (C) Celostna predstavitev slovenskega jezika v regiji - diahrono-sinhroni pogled na jezik, njegov položaj in status v regiji, normativni (pre)mislek in poskus, kako je tudi v sodobnosti še vedno možen celosten pogled na jezik. 

Informiranje in obveščanje

Oktober 2011

December 2011

(1) Objave na spletni strani in v medijih.

(2) Izdaja zloženk in plakatov.

(3) Predstavitev projekta na univerzah v Gradcu, Celovcu, Vidmu, Trstu, Sombotelu, Budimpešti in Zagrebu.

(A) Popularizacija slovenskega jezika in zanimanja zanj.

(B) Priprava on-line študijskega gradiva.