E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Zgodovina Oddelka



Izobraževanje učiteljev v Mariboru
Dejavnost izobraževanja učiteljev v Mariboru poteka od 19. stoletja. Na začetku so kandidate za učitelje ljudskih šol usposabljali s tečaji. 1850. leta so v Mariboru kot učni predmet uveljavili tudi slovenščino. Od leta 1861 je tu delovalo dveletno učiteljišče, z uvedbo osemletnega obveznega osnovnega šolstva leta 1869 so ga razširili na štiri leta. A obenem je bila slovenščina kot učni jezik odpravljena. Da bi učitelje v ljudskih šolah kakovostno izobrazili, so leta 1929 državno učiteljišče podaljšali na pet let. Po drugi vojni je učiteljev zelo primanjkovalo, zato je bilo šolanje na učiteljišču skrajšano na štiri leta. Z reformo osnovnega šolstva leta 1958 so učiteljišča odpravili.

Pedagoška akademija
Pedagoška akademija Maribor je bila ustanovljena leta 1961 kot prva domača visokošolska ustanova s humanističnim študijskim programom. Najprej je delovala v prostorih bivše klasične gimnazije na Mladinski ulici. Leta 1979 so umestili njeno novo stavbo na skrajni zahodni predel mesta. Pedagoška akademija je prvo študijsko leto začela z 52 rednimi študenti, med njimi jih je bilo 11 na študijski smeri slovenski in angleški jezik.

Oddelek za slovanske jezike in književnosti
Jezikovni oddelek Pedagoške akademije Maribor se je leta 1968 razdelil na Oddelek za slovanske jezike in književnosti ter Oddelek za germanske jezike in književnosti. Oddelke so 1974. leta nadomestile katedre. Katedra za slovenski jezik in književnost je imela tri študijske skupine: slovenski jezik in književnost, srbohrvaški jezik in književnost ter ruski jezik in književnost. Študij je vsebinsko sledil potrebam osnovnega šolstva. leta 1982 so se katedre povezale v oddelke.

Pedagoška fakulteta
Pedagoška akademija z dveletnim študijem se je leta 1986 preoblikovala v Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru s štiriletnim študijem. Slovenistiko so izvajali po dvopredmetnem visokošolskem programu, enopredmetni visokošolski študij pa se je začel leta 1994. Programa sta postala univerzitetna leta 1996. Prav univerzitetni študij je močno spremenil organiziranost in dejavnost oddelka tako na pedagoškem kot znanstvenoraziskovalnem področju.

Filozofska fakulteta
Leta 2006 se je Pedagoška fakulteta Maribor razdelila na Filozofsko fakulteto, Naravoslovno-matematično fakulteto in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru. Fakultete so umeščene v skupni stavbi na Koroški cesti.

Bolonjski študijski programi
Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru smo na področju humanistike, družboslovja in pedagoškega izobraževanja prvi v Sloveniji izpeljali bolonjsko reformo po najbolj uveljavljenem bolonjskem sistemu 3 + 2. Gre za skupni prvostopenjski študij, ki se zaključi z diplomo po treh letih (omogoča nepedagoško zaposlitev). Nadaljuje se z dveletnim študijem na drugi stopnji, kjer sta mogoča samostojna magistrska študijska programa: pedagoški program (namenjen pedagoški izobrazbi) in nepedagoški program (brez pedagoških predmetov). Na Oddelku imamo tudi triletni bolonjski doktorski študijski program tretje stopnje Slovenistične študije s smermi Slovenska književnost, Slovenski jezik in Didaktika slovenskega jezika in književnosti. Mariborska slavistika je pri oblikovanju bolonjskih študijskih programov sledila evropskim usmeritvam in vpeljala najsodobnejša načela univerzitetnega študija.