E-posta | | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Predstavitev OddelkaOddelek za slovanske jezike in književnosti je eden večjih oddelkov na mariborski FF; ima 15 članov in članic ter zunanje sodelavce in sodelavke. Sestavljajo ga tri katedre: Katedra za slovenski jezik, Katedra za slovensko književnost z literarno teorijo in Katedra za didaktiko slovenskega jezika in književnosti. Od leta 1999 izvaja Oddelek poleg dodiplomskega študija tudi podiplomski študijski program slovenskega jezika in književnosti s področij: jezik, književnost, didaktika jezika, didaktika književnosti. V študijskem letu 2009/2010 je Oddelek prvič razpisal bolonjski doktorski študijski program Slovenistične študije z naslednjimi smermi: Slovensko jezikoslovje, Slovenska književnost, Didaktika slovenskega jezika in književnosti.

Člani in članice Oddelka se aktivno vključujejo v programske skupine in domače, bilateralne ter mednarodne raziskovalne projekte, redno pa sodelujejo tudi s pedagoško prakso (tako na osnovno- kot srednješolski ravni). Specialna področja njihovega raziskovalnega dela zajemajo zlasti slovensko dialektologijo, (sodobno, zgodovinsko, narečno) leksikografijo in leksikologijo, diahronijo slovenskega jezika, predvsem zgodovinsko slovnico in jezik v publicistiki, leksikalno pomenoslovje, analizo diskurza, politični diskurz, razvijanje posameznih naratoloških vidikov, tipološka, tematska in slogovna vprašanja slovenske esejistike, teorijo metafore, sodobno slovensko kratko prozo, literarno prevajanje, književnost slovenskih avtoric, ekokritiko, medkulturnost v književnosti idr.

Med člani Oddelka imamo dva akademika, zasl. prof. dr. Zinko Zorko, redno članico SAZU, in red. prof. dr. Marko Jesenška, izrednega člana SAZU, ki sta tudi Zoisova nagrajenca za leti 2013 (Zoisova nagrada za življenjsko delo) in 2009 (Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju slovenskega jezika). V letu 2018 je Miklošičevo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke prejela red. prof. dr. Jožica Čeh Steger.

Od leta 1998 imamo knjižno zbirko Zora in od leta 2007 mednarodno knjižno zbirko Zora, v kateri izhajajo znanstvene monografije s področij slovenistike, slavistike, jezikoslovja kakor tudi tuje- in večjezične ter meddisciplinarne monografske publikacije.

Oddelek ureja in izdaja znanstveno revijo Slavia Centralis (SCN) s slavistično usmerjenimi razpravami, ki predstavljajo izvirno raziskovanje v slovanskem jezikoslovju in literarni vedi ter spodbuja meddisciplinarne pristope. Teži k celostni obravnavi slovanskih jezikov in književnosti, k preseganju meja in nacionalnih kanonov kot tudi k raziskovanju povezav med slovanskim in neslovanskim.

Posebna odlika Oddelka je organizacija znanstvenih konferenc, simpozijev in kongresov z mednarodno udeležbo (npr. Prodorne in preroške misli 16. stoletja (2008), Večjezičnost v Evropski zvezi (2008), 6. kongres dialektologov in geolingvistov - SIDG (2009), Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (2012), Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes (2013), Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga (2015), 500 let reformacije (2017)). Od leta 2017 na Oddelku organiziramo letne znanstvene konference pod krovnim naslovom Slavistični znanstveni premisleki (SZP): Smrti živali: kritična animalistična perspektiva (2017), Cankarjev list v cvetu bele krizanteme (2018).

Aktualna razširitev znanj je študentom in študentkam ponujena s številnimi vabljenimi predavanji gostujočih profesorjev in profesoric iz Slovenije in tujine ter z vsakoletnim organiziranjem vodenih strokovnih ekskurzij po Sloveniji in zamejstvu. Posebno priložnost za stik z jezikom, literaturo in s kulturo drugih slovanskih držav predstavljajo izbirni lektorati slovanskih jezikov.