E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Raziskovalni interesi

Delo, stres in zdravje
Delovna okolja so vse bolj nepredvidljiva, negotova in obremenjujoča. Delovna opravila vedno bolj pogosto prečkajo meje našega zasebnega življenja, ovirajo sprostitev in počitek ter zmanjšujejo kakovost preživljanja časa z družino. Delovna okolja pa lahko imajo tudi številne pozitivne značilnosti, kot so visoka svoboda pri opravljanju dela, raznolikost dela ter ugodni medosebni odnosi in socialna opora. Raziskovalci na oddelku v okviru tega raziskovalnega težišča proučujemo, pod kakšnimi delovnimi pogoji zaposleni ostajajo zdravi, zadovoljni in učinkoviti. Podrobneje nas tudi zanima, kakšno vlogo ima pri tem zasebno življenje zaposlenih in kako zaposleni usklajujejo delovne in družinske obveznosti. Zanimajo nas tudi osebne značilnosti, ki so zaposlenim lahko v dodatno breme ali v pomoč pri soočanju obremenjujočimi značilnostmi dela. Podrobneje se ukvarjamo tudi s posledicami, ki jih obremenjujoča dela lahko pustijo na posameznikovem telesnem (npr. visok krvni pritisk) in duševnem zdravju (npr. izgorelost, depresija).
Kontakt: izr. prof. dr. Sara Tement

Kognicija, osebnost in učenje
Učenje za in skozi vse življenje je ena ključnih strateških usmeritev Slovenije pri doseganju večje kakovosti življenja. Dolgoročno zasledovanje takšne strategije ni mogoče brez poglobljenega razumevanje procesov učenja ter dejavnikov, ki prispevajo k pridobivanju znanja in pomnjenju. V širšem smislu razumevanje učenja vključuje poznavanje individualnih razlik v inteligentnosti, ustvarjalnosti, čustveni/socialni inteligentnosti, delovnem in kratkotrajnem spominu in pozornosti. Dodatno obsega osebnostne in motivacijske procese ter sposobnost nadzora in uravnavanja lastnega vedenja, miselnih procesov in emocij. Pri vprašanjih vseživljenjskega učenja ne moremo tudi mimo starosti posameznikov in vprašanja, ali so pozitivne spremembe v miselnih procesih povezanih z učenjem (spomin, pozornost) mogoče tudi v visoki starosti. V okviru tega raziskovalnega težišča proučujemo kognitivne, osebnostne, motivacijske in čustvene značilnosti posameznikov, ki vplivajo na način in uspešnost učenja z namenom izboljšanja uspešnosti učenja. Proučevanje omenjenih konstruktov temelji na korelacijski (npr. ugotavljanje povezav med samoregulacijo učenja in starostjo) in eksperimentalni metodi (npr. preverjanje učinkov treninga inteligentnosti in spomina na dejanske dosežke).
Kontakt: red. prof. Karin Bakračevič Vukman

Socialni procesi, skupnost in mediji
Z naraščajočo priljubljenostjo socialnih omrežij kot je Facebook raste tudi zaskrbljenost in strah pred škodljivimi učinki. Glavni očitek se je usmerjal na to, da naj bi tovrstna omrežja »izkoriščala« temeljno potrebo po socialni validaciji in jo še okrepila. Z raziskovalnega vidika je zanimivo, do kolikšne mere so takšne kritike upravičene. Dodatno pa je relevantno proučevati pozitivni doprinos takšnih omrežij. Nepojasnjeno ostaja tudi vprašanje, kaj prispeva k priljubljenosti omrežij kot so Facebook in kaj so nekatere značilnosti uporabnikov in uporabe. V okviru tega raziskovalnega težišča v širšem smislu proučujemo, kaj usmerja in določa posameznikovo vedenje v nekem socialnem kontekstu kot sta denimo kontekst socialnih omrežij ali šolski kontekst. Med raznolikimi dejavniki nas zanimajo tako značilnosti socialnega konteksta kot tudi individualne lastnosti posameznikov (npr. časovna perspektiva - posameznikova usmerjenost na sedanjost, preteklost in prihodnost, vrednote, narcisizem).
Kontakt: izr. prof. dr. Bojan Musil

 

Aktualni projekti in programi

Hospital Smart development based on AI (HosmartAI)
Financer: Evropska Komisija - H2020, IA (AI for the smart hospital of the future - DT-ICT-12-2020)
Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 31. 5. 2024
Vloga: Partnerska organizacija
Koordinator projekta: Intrasoft International
Koordinator projekta na UM: dr. Izidor Mlakar
Področni koordinator na Oddelku za psihologijo FF UM: izr. prof. dr. Bojan Musil
Opis: Projekt HosmartAI, ki ga koordinira Intrasoft International, je bil odobren na področju AI for the smart hospital of the future (DT-ICT-12-2020). Projekt povezuje 3 velika podjetja, 8 malih in srednjih podjetij, 5 bolnišnic, 4 univerze, 2 raziskovalna centra in 2 združenji. Partnerji v projektu bodo oblikovali odprto integracijsko ogrodje z orodji, potrebnimi za integracijo digitalnih tehnologij (umetne inteligence) v sistem zdravstva. V projektu bomo oblikovali centralno vozlišče (digitalna tržnica, prostor za soustvarjanje in izvajanje primerjalnih analiz), ki bo zajemalo zbirko metod, orodij in rešitev za integracijo in uvajanje digitalnih rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci, v medicinska okolja. Z orodji, namenjenimi primerjalnim analizam in ocenam učinkovitosti, bomo ključnim deležnikom omogočili oceno smotrnosti digitalizacije in spodbujali hitrejše sprejemanje rešitev umetne inteligence v zdravstvu kot celoti. Obenem bo centralno vozlišče ustvarilo digitalni prostor soustvarjanja rešitev v sodelovanju s končnimi uporabniki. V projektu bomo ogrodje demonstrirali skozi osem pilotov s področij medicinske diagnostike, kirurških posegov, preventive ter podpore (dolgotrajni) oskrbi v različnih bolnišničnih okoljih. Razvito tehnologijo bomo demonstrirali v različnih medicinskih domenah, kot so onkologija (piloti 1, 2 in 8), bolezni prebavil (pilot 1), bolezni srca in ožilja (piloti 1, 4, 5 in 7), torakalne kirurgije (pilot 5), nevroloških bolezni (pilot 3), nege starejših in nevropsihološke rehabilitacije (pilot 6) ter omejitev rasti ploda (FGR) in nedonošenosti (pilot 1). Piloti bodo izvedeni po metodologiji živih laboratorijev, v katerih bomo skozi klinične študije s skrbno izbranimi instrumenti (KPI) merili učinkovitost in uporabnost rešitev, ne da bi ogrozili dostop ali kakovost oskrbe.
V projektu Univerza v Mariboru nastopa z izredno multidisciplinarno ekipo, ki jo sestavljajo eksperti s področja umetne inteligence, pogovorne inteligence, digitalnega zaznavanja in interakcije človek-stroj (Laboratorij za digitalno procesiranje signalov, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), na področju robotike in mehatronike (Laboratorij za kognitivne sisteme v mehatroniki, Inštitut za robotiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) in na področju psihologije in uporabniške izkušnje (Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta). Ekipa Univerze v Mariboru bo, v tesnem sodelovanju z Univerzitetnim Kliničnim Centrom Maribor, zadolžena za organizacijo in izvedbo pilota 5 s področja integracije socialnih robotov v nego pacientov v času kirurške obravnave in zbranih digitalnih biomarkerjev v klinično rutino. V pilotu 2 bo Univerza v Mariboru prispevala k podpori pacientov v radiološki obravnavi, v pilotu 6 pa bo znanje in izkušnje pilota 5 aplicirala in preverila v domeni oskrbe in rehabilitacije starejših.

 

NEVRONSKI PROCESI, NA KATERIH TEMELJI SOCIALNA REGULACIJA ČUSTEV IN BOLEČINE
Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (šifra: J3-2525)
Vloga: Vodilna organizacija (vodja projekta: PhD (Nemčija) Satja Mulej Bratec)
Opis: Ljudje okrog nas močno vplivajo na naše negativne občutke. Različne oblike socialne podpore zmanjšajo negativna čustva, lajšajo bolečino in blagodejno vplivajo na fiziološke sisteme našega telesa. Socialna regulacija čustev in bolečine prevladuje v našem življenju, poleg uporabe socialne podpore za vsakodnevne čustvene in telesne izzive pa bi lahko ta preprost in naraven pojav sčasoma uporabili za lažje zdravljenje velike depresije in kronične bolečine, izčrpavajočih in izjemno prevladujočih bolezni. Splošni cilj projekta je znatno razširiti naše znanje o nevronskih sistemih, na katerih temeljita socialna regulacija čustev in bolečine. Kar zadeva čustva, je socialna regulacija čustev pomemben sestavni del psihoterapije in s tem učinkovit način zdravljenja velike depresije. Prvi cilj projekta je osvetliti globalne vzorce možganskih interakcij med potekom dveh vrst socialne regulacije čustev: socialne oblike prevrednotenja in podporne socialne prisotnosti. S tem bomo zagotovili dopolnilno sliko obsežnih sprememb možganskih omrežij, vključenih v socialno regulacijo čustev. Kar zadeva bolečino, predstavlja socialna podpora potencialen nizkocenovni, nefarmakološki naravni analgetik. Da bomo lahko sčasoma izkoristili socialno podporo za zdravljenje bolečine, pa moramo najprej bolje razumeti postopek, s katerim socialna podpora vpliva na bolečino. Drugi, tretji in četrti cilj projekta se skupaj osredotočajo na zagotavljanje izčrpnega prikaza načina, kako socialna podpora partnerja vpliva na bolečino. Izvedli bomo študijo z romantičnimi pari, tako, da bo partner med doživljanjem bolečine podpiral svojo partnerko, medtem ko hkrati merimo njeno možgansko aktivnost z elektroencefalografijo (EEG). Nato bomo analizirali pozitivne in negativne učinke partnerjeve podpore na dojemanje bolečine, določili čustvene in pozornostne učinke podpore romantičnega partnerja na bolečino in izdelali Bayesov računski model učinka partnerjeve podpore na občutek bolečine. Razumevanje vpliva socialne podpore na bolečino nam lahko pomaga izbrati in vzpostaviti situacije in okoliščine, v katerih bi posamezniki imeli največ koristi od socialne podpore. Če pogledamo v prihodnost, takšno razumevanje predstavlja prvi pomembni korak h končnemu razvoju specifičnih primarnih in/ali adjuvantnih oblik zdravljenja kronične bolečine.

Več o projektu in sodelujočih lahko najdete tukaj.


ACTitude: Improvisation techniques training program for mental health professionals to empower patients with psychiatric diagnose to act against emotional and verbal violence
Financer: Evropska komisija, Erasmus+ program (KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training)
Št. projekta: 2019-1-ES01-KA202-065170
Koordinator projekta: Fundación INTRAS (INTRAS), Španija
Vodja slovenskega dela projekta: prof. dr. Karin Bakračevič
Trajanje projekta: 1.11.2019-31.10.2021
Opis: Ljudje, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, so pogosto izpostavljeni nasilju, hkrati pa so tudi ena izmed najbolj ranljivih skupin, ki je velikokrat deležna socialnih zavrnitev, neprimernih komentarjev, žalitev. Posledice teh ravnanj vključujejo negativna čustva in nizko samopodobo. Prav tako jim je s tem onemogočena vključenost v socialno okolje, ki je ključna za proces okrevanja.
Cilj projekta ACTitude je, da osebe s težavami v duševnem zdravju opolnomoči, jih podpre pri prepoznavanju verbalnega nasilja, da se postavijo zase in se odzovejo na zlorabo tako, da jo prekinejo in izstopijo iz vloge žrtve.
Projekt ACTitude vključuje trening, ki je namenjen profesionalcem s področja duševnega zdravja, preko katerega bodo spoznali orodje za izvedbo učinkovitih intervencij za osebe s težavami v duševnem zdravju in jim pomagali bolje ravnati v situacijah nasilja. Prav tako jim bodo pomagali upravljati z učinki dolgotrajne zavrnitve. Vsebinsko bo trening vključeval prepoznavanje in uravnavanje emocij, strategije spopadanja s stresom, učenje socialnih spretnosti ter reševanja problemov. Izvajan bo s pomočjo tehnik improvizacijskega gledališča.
V okviru projekta ACTitude sodelujemo s partnerji iz Španije, Nemčije in Grčije.
Več o projektu: https://actitude-project.eu/

Poster

Glasilo 1

Glasilo 2

 

Patients-centered SurvivorShIp care plan after Cancer treatments based on Big Data and Artificial Intelligence technologies (PERSIST)
Financer: Evropska Komisija - H2020, RIA (Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment (SC1-DTH-01-2019))
Vloga: Partnerska organizacija
Opis: Projekt PERSIST se osredotoča na težave, s katerimi se soočajo bolniki, ki preživijo raka dojke in debelega črevesa. Bolniki, ki preživijo raka, namreč potrebujejo dolgoročno medicinsko in ne-medicinsko nego, ki jim pomaga ohranjati neodvisnost in podpira čim višjo kakovost življenja in integracije. V podporo temu bo v projektu razvit ekosistem, ki bo temeljil na tehnologijah umetne inteligence in velikih podatkih za podporo pri odločanju zdravnikov, ki bo prispeval k optimalnim odločitvam pri zdravljenju. Sistem bo vključeval komponento za podporo kliničnih odločitev, ki bo temeljila na novih modelih analiz zdravstvenih podatkov, ter komponento za oddaljeno in personalizirano spremljanje pacientov (tj. mHealth sistem). Obe komponenti bo združila platforma masovnih podatkov, ki ju bo povezala tudi z digitalnimi zapisi o pacientih (tj. Electronic Health Records (EHRs)), ki se uporabljajo v bolnišnicah.
UM FERI bo skupaj z Oddelkom za psihologijo (FF UM) zasnoval zaznavno omrežje za spremljanje uporabnikovega vsakdana in pomoč pri spopadanju z izzivi, ki jih okrevanje za rakom prinaša. Omrežje bodo sestavljali pametna ura za merjenje fizioloških markerjev ter sklop programskih senzorjev za prepoznavanje čustev in razpoloženja med komunikacijo s pogovornim agentom. Oddelek za psihologijo bo sodeloval predvsem na področju psiholoških vidikov pogovorne tehnologije, pri čemer se bo razvijal sistem dialoga s pacientom, ki bo omogočal prilagoditev klasičnih samoocenjevalnih vprašalnikov o zaznavanju lastnega zdravja in počutja tako, da bodo uporabniki o tem poročali preko komunikacije s pogovornim agentom. Ta bo preko ustreznih vprašanj in besedne igre lahko pridobival pomembne informacije o počutju in vsakdanu uporabnika, pomembne za njegovo zdravljenje, še poseben poudarek pa bo na opazovanju akustičnega vidika govora, semantike in sintakse jezika uporabnika, ter njegovih obraznih izrazov, ki spremljajo komunikacijo. Pri tem bo posebna pozornost namenjena zaznavanju znakov depresivnih in anksioznih razpoloženj, ki lahko negativno učinkujejo na potek zdravljenja in zmanjšujejo kakovost življenja posameznika.

 

Uporabna razvojna psihologija
Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (šifra: P5-0062)
Vloga: Partnerska organizacija
Opis: Program sledi zastavljenim teoretskim izhodiščem in raziskovalnim ciljem, ki izhajajo iz paradigme vseživljenjskega razvoja. Skladno s to razvojnopsihološko paradigmo smo se osredotočali na preučevanje razvoja od rojstva do vključno pozne starosti, na ključna področja in smeri razvoja, temeljne vrste dejavnikov razvoja ter na možnosti uporabe novih spoznanj v strokovni praksi. Raziskovali smo raznolike dejavnike razvoja v obdobjih dojenčka in malčka, otroštva, mladostništvo in prehoda v odraslost ter treh obdobjih odraslosti. Pri proučevanju ključnih bioloških (npr. nevrofiziološko delovanje in električna možganska aktivnost, objektivni pokazatelji zdravja), psiholoških (npr. osebnostne lastnosti, motivacija) in socialnih dejavnikov (npr. vloga staršev, učiteljev, partnerjev in sodelavcev, ustanov kot sta vrtec in šola, življenjskih dogodkov ter dejavnikov na ravni kulture) smo uporabili različne pristope (prečne, vzdolžne, navzkrižnega zamika) in metode pridobivanja podatkov (od sistematičnega opazovanja, rabe preizkusov, lestvic in vprašalnikov do eksperimentalnih) ter obdelave podatkov (npr. hierarhične regresijske analize, strukturno modeliranje). Za tekoče raziskovanje in rabo psiholoških pripomočkov tako za raziskovalne namene kot tudi za namene izboljšanja kakovosti psihodiagnostičnega dela v praksi smo nadaljevali z oblikovanjem in validacijo merskih pripomočkov in slovenskimi priredbami nekaterih pripomočkov. Poleg tega smo dalje razvijali pripomočke in tehnike za ocenjevanje univerzalnih vidikov razvoja (npr. eksperimentalni postopki, mersko invariantna vprašalnika v več deželah). Temeljna področja psihičnega razvoja smo raziskovali v sosledju razvojnih obdobij in v različnih socialno-razvojnih kontekstih, nove izsledke pa umeščali v splošni okvir razumevanja razvoja, tj. njegove večsmernosti, nelinearnosti, kontekstualnosti, prilagodljivosti in prepletenosti področij na časovnem kontinuumu.

 

Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora
Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (šifra: P3-0384)
Vloga: Partnerska organizacija
Opis: Program Živ?Živ! predstavlja celovit pristop k preprečevanju samomora kot enega izmed največjih družbenih in javno-zdravstvenih problemov v Sloveniji ter ponuja inovativne načine raziskovanja samomorilnega vedenja. Glavni cilji projekta so zmanjševanje samomorilnega količnika, prispevati k mutidisciplinarnemu in večnivojskemu preprečevanju samomora ter v suicidologijo vnašati široko paleto raziskovalnih metod za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja. Uresničevanje zastavljenih ciljev temelji na spektru dejavnosti na področju duševnega zdravja in preprečevanja samomorilnega vedenja. (1) V okviru promocije duševnega zdravja bo delo vključevalo medijske kampanje za splošno javnost ter implementacijo smernic za odgovorno novinarsko poročanje o samomoru. (2) Preventivne dejavnosti bodo razdeljene na dejavnosti univerzalne preventive (uvedba na informacijskih tehnologijah temelječih preventivnih aplikacij, omejevanje dostopa do sredstev za samomor), selektivne preventive (opolnomočenje ranljivih skupin, npr. mladostniki, starostniki) ter indicirane preventive (preventivno delo za prepoznavanje samomorilno ogroženih posameznikov, npr. izobraževanje t.i. vratarjev sistema). V okviru (3) obravnave/zdravljenja in (4) vzdrževanja stanja bomo implementirali e-podporne rešitve za posameznike v stiski, postvencijske dejavnosti za bližnje po samomoru ter program MBCT (na čuječnosti temelječe kognitivne terapije) za odrasle s povečanim tveganjem.

 

Nevrofiziološko in kognitivno profiliranje vozniških sposobnosti
Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnosti (šifra: L2-8178)
Vloga: Partnerska organizacija
Opis: Glavni cilj projekta je razviti sistem celovitega vrednotenja vozniških sposobnosti, ki temelji na fizični zmogljivosti in psihofizioloških, biometričnih in nevropsiholoških odzivih. Raziskave se večinoma izvajajo v simulatorju vožnje, ki zagotavlja izkušnjo vožnje v nadzorovanem in varnem okolju, ki je dopolnjena z naprednimi biometričnimi in nevrofiziološkimi instrumenti. V raziskave je zajeta tudi ocena motivacijskih in osebnostnih dejavnikov ter odnosov do prometa in varnosti, ki prav tako predstavljajo pomembne napovednike varnosti vožnje.

Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev
Financer: ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS; šifra: J5-9449), FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) (skupni slovensko avstrijski projekt)
Vloga: Vodilna organizacija (vodja projekta: izr. prof. dr. Sara Tement)
Opis: Stalna miselna osredotočenost na delo ter zabrisane meje med delom in zasebnim življenjem postajajo ena izmed glavnih značilnosti sodobnih delovnih okolij. Ob tem zaposleni poročajo o visoki stopnji doživljanja stresa in izgorelosti. Na podlagi preteklih raziskav je utemeljeno predpostaviti, da se vnašanje dela v zasebno življenje povezuje z negativnimi izidi. Pričujoči raziskovalni projekt sestavljajo tri raziskave z naprednimi raziskovalnimi načrti, ki bodo skupaj prispevale k razumevanju, zakaj zaposleni prepletajo vidike dela in zasebnega življenja in kakšni so učinki tega na njihovo blagostanje pri delu. V prvem delu raziskovalnega projekta bomo z namenom ugotavljanja vsakodnevnega doživljanja dela izvedli dnevniško študijo, namen katere bo ugotoviti motive zaposlenih za vnašanje dela v zasebno življenje, bodisi z delom izven delovnega časa bodisi z razmišljanjem o delu ali čustveno vznemirjenostjo zaradi dela doma. Skladno s ključnimi načeli kognitivne terapije lahko predpostavimo, da zlasti neprilagojeni vzorci mišljenja zaposlenim onemogočajo odklop od dela na dnevni ravni. V drugem delu projekta želimo z izvedbo vzdolžne raziskave s štirimi merjenji, izvedenimi v obdobju enega leta, preveriti, na kak način neprilagojeni vzorci mišljenja ter upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem prispevajo k dolgoročnim spremembam v izgorelosti znotraj posameznika. Dosedanje raziskave namreč niso v zadostni meri naslovile vprašanja možnih posledic neučinkovitega ločevanja med delom in zasebnim življenjem ter časovne dinamike tega pojava. Ker občasno delo izven delovnega časa nima nujno negativnih posledic, se zdi nujno preveriti, v kolikšni meri ter pod kakšnimi pogoji večje vključevanje v delo izven delovnega časa prispeva k izgorelosti v daljšem časovnem obdobju. Tretji del raziskovalnega projekta predstavlja raziskava, v kateri želimo z izvedbo intervencije preveriti možne načine za zniževanje neučinkovitega ločevanja med delom in zasebnim življenjem ter izgorelosti, pri čemer predpostavljamo, da je možen način za doseganje slednjega spreminjanje neprilagojenih vzorcev mišljenja.

 

Living E-motions: Emotional education through visual storyliving for people with mental health challenges
Financer: Evropska komisija, Erasmus+ program (KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA204 - Strategic Partnerships for adult education; Priority: Social inclusion)
Koordinator projekta: fundacija INTRAS, Španija
Vodja slovenskega dela projekta: prof. dr. Karin Bakračevič
Opis: V okviru projekta LIVING e-MOTIONS bomo s partnerji iz Španije, Estonije in Škotske pripravili trening emocionalne edukacije za ciljno skupino oseb s težavami na področju duševnega zdravja. Trening bo baziral na metodi vizualnega pripovedovanja zgodb (storytelling / storyliving) in bo osredotočen na razvijanje emocionalnih spretnosti, prepoznavanje in uravnavanje emocij. Z omenjenim sistematičnim izobraževalnim programom bomo omogočili osebam s težavami na področju duševnega zdravja zmanjšanje frustracij in socialne izolacije v procesu okrevanja.
Več o projektu na: https://www.living-emotions.org/

Učni načrt Living eMotions

Portfelj Living eMotions

Glasilo 1

Glasilo 2

Glasilo 3

Glasilo 4

Glasilo 5

Poster

Letak

 

Sodelovanje pri raziskavah

Veliko število udeležencev in njihova motivacija za sodelovanje pri raziskavah so ključnega pomena za pridobivanje relevantnih in veljavnih znanstvenih spoznanj na področju psihologije. K sodelovanju pri raziskavah vabimo študente, njihove družine, zaposlene in nasploh psihološko zvedave posameznike. Če bi kot udeleženci želeli sodelovati pri tekočih ali prihodnjih raziskovalnih projektih, pišite na naslov psihologija@um.si.
Študenti, ki se želite vključiti v raziskovalno delo v okviru omenjenih težišč ste vabljeni k sodelovanju pri zbiranju in analizi podatkov (kot demonstratorji), k udeležbi pri predavanjih in srečanjih ter k samostojni obdelavi raziskovalnih vprašanj v okviru diplomskih seminarskih, magistrskih in doktorskih nalog. Pri zaključnih nalogah lahko samostojno predlagate raziskovalno vprašanje v okviru naših raziskovalnih težišč ali pa izbirate med predlaganimi temami.