E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Bilateralni projekt Slovenija - Hrvaška (2018-2019): Prevajanje in tolmačenje za migrante in begunce - izkušnje Slovenije in Hrvaške
ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2017/114

Vodja projekta (SI): izr. prof. dr. Vlasta Kučiš, Filozofska fakulteta Univerza v Mariboru
Vodja projekta (HR): doc. dr. Petra Žagar-Šoštarić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Opis vsebine projekta:
Projekt se osredotoča na aktualna migracijska dogajanja v zadnjem obdobju, ki v ospredje postavljajo vprašanje in pomen evropskih civilizacijskih vrednot ter prevajanja in tolmačenja kot sporazumevalnega komunikacijskega mostu med domačim in tujim, med priseljenci, azilanti in begunci. V zadnjem obdobju smo predvsem v jugovzhodni Evropi soočeni z množičnimi migracijskimi dogajanji, ki so povzročila migracijsko krizo in posledično družbeno-demografske spremembe, predvsem pa so dogajanja spodbudila številne politične, kulturne, gospodarske in jezikoslovno-prevodoslovne razprave. Na področju prevodoslovja opažamo vedno večje zanimanje za prevajanje in tolmačenje za skupnost, saj predstavlja vključenost tujejezičnih državljanov eno izmed primarnih nalog sleherne članice Evropske unije, ne glede na dejstvo, da so posamezne države po svoji osamosvojitvi ob koncu 20. stoletja v ospredje svoje politike postavile obujanje tradicionalnih kulturnih vrednot in se posvetile homogeniziranju posameznih nacij. Prevajanje in tolmačenje za skupnost je postalo zanimivo raziskovalno področje prevodoslovja, saj je neizogibno pri azilnem postopku, policijskih zaslišanjih, obravnavah na sodiščih in na področju zdravstvene oskrbe. Ta povečan interes je gotovo posledica dejstva, da se v zadnjih letih številne države, ki prej niso imele izkušnje z migranti, soočajo z vedno številčnejšo večjezično migracijo. Ta pa povzroča določene družbene probleme in zahteva ustrezno migracijsko politiko. Večjezičnost, večkulturnost, mobilnost, inkluzivnost, solidarnost in tolerantnost so samo nekatere družbene vrednote, ki jih je potrebno spoštovati v okviru aktualne EU-politike. Poskušali se bomo dotakniti nekaj aktualnih vprašanj, ki so povezana z dojemanjem migracijskih dogajanj v azilnem postopku in strokovni komunikaciji v luči urejanja dokumentacije za migrante in begunce tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Cilj projekta je osvetliti migracijsko problematiko v luči prevajanja in tolmačenja kot konstruktivnega medkulturnega dialoga in opozoriti na problem tolmačenja za skupnost, ki je del uspešnega vključevanja v slovensko in hrvaško družbo, ki sledi evropskim jezikovnim standardom. V okviru projekta se bomo povezali z nevladinimi organizacijami tako v Sloveniji kot na Hrvaškem SLOGA (http://www.sloga-platform.org/) ter z novo ustanovljenim Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Sodelovanje bomo navezali z Integracijsko hišo v Mariboru in Društvom Slovenska filantropija (http://www.filantropija.org/), ki ima izkušnje z obravnavo prosilcev za mednarodno zaščito. Faza 1: Analizirali bomo stanje, glede možnosti zagotavljanja tolmačenja in prevajanja za jezike kot so farsi, darsi in drugih manj frekventnih jezikov v Sloveniji in na Hrvaškem. Faza 2: Predlagali bomo izboljšave glede integracijske jezikovne politike ter preverili možnost dodatnega usposabljanja za tolmače, ki prihajajo iz kriznih obmoćij kot so Irak, Iran in Afganistan

Summary of the bilateral project:
The main topic of the project focuses on current migration issues that have emerged recently, and places the issue and significance of European civilisation values in the forefront, as well as viewing translation and interpretation as a communications bridge between domestic and foreign, between migrants, asylum seekers and refugees. In recent times, particularly here in south-eastern Europe, we have been faced with mass migrations that have created a migration crisis and consequently also brought on a number of social and demographic changes, whereby these have in turn sparked much political, cultural, economic and linguistic-translational debate. In the field of translation, there is an ever-growing interest in community interpreting, since the integration of foreign language speakers represents one of the key tasks of each and every EU member state, regardless of the fact that following their independence at the end of the 20th century certain countries put the revival of traditional cultural values at the forefront of their policies and endeavoured to homogenise certain nations. Community translation and interpreting has become an interesting research area within translation studies, as it is an inevitable part of the asylum seeking process, police questioning and court hearings, as well as healthcare. This increased interest is surely a consequence of the fact that, in last few years, many countries that previously had no experience with migrants now face growing multilingual migration. Wherefore this causes certain societal problems and demands the use of appropriate migration policies. Multilingualism, multiculturalism, mobility, inclusivity, integration, solidarity and tolerance are just some of social values that we want to analysis in the project. We will attempt to touch on some current issues that deal with the perception of migration in the asylum-seeking process and professional communication, as well as shed light on migration issues from the perspective of translation and interpretation as a constructive intercultural dialogue. The aim of the project is to shed light on the issue of migration by means of translation and interpretation as a constructive dialogue, and to emphasize the issue of community interpreting which plays a role in successful integration in the Slovenian and Croatian society and is in line with European language standards. Within the project, we will cooperate with NGOs from Slovenia and Croatia (SLOGA http://www.sloga-platform.org/) and the newly established Office of the Government of the Republic of Slovenia for the Support and Integration of Migrants. Further, we will establish ties with the Integration House in Maribor and the association Slovene Philanthropy (https://www.filantropija.org/) which has experience with applicants for international protection. Phase 1: Situation analysis, the issue of providing interpreting and translation for Farsi, Darsi and other less frequent languages in Slovenia and Croatia. Phase 2: Providing improvement suggestions regarding the language integration policy and the possibility of additional trainings for interpreters coming from crisis areas such as Iraq, Iran, and Afghanistan, and wish to provide community interpretation for their fellow citizens.