E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Naslov projekta: Kontrastive Phraseologie und mehrsprachrige Phraseographie.

Linguistisches Modell zur Beschreibung der Phraseme für lexikographische und didaktische Zwecke

Bilateralni projekt Slovenija-Slovaška (BI-SK/05-07-012)

Trajanje: 2007 - 2008

Nosilka za Slovenijo: dr. Vida Jesenšek

Slovaški partner v projektu je bila Univerza sv. Cirila in Metoda v Trnavi (Germanistisches Institut).

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Za nemško-slovenski jezikovni par je frazeološko raziskovalno polje skoraj neobdelano, saj ni obsežnejših in celovitih kontrastivnih frazeoloških raziskav, sinhrono zastavljenih še posebej ne. Prav tako je občuten primanjkljaj v dvojezični nemško-slovenski frazeografiji, kar sicer velja tudi za večino evropskih jezikov. Posledica tega je med drugim, da frazeologija pri poučevanju jezikov kot tujih jezikov ni ustrezno kvalitativno in kvantitativno obravnavana, kar bi bilo nujno, saj je znano, da je idiomatična kompetenca govorca za ustrezno in uspešno komunikacijo enako pomembna kot drugovrstne jezikovne kompetence.

Te pomanjkljivosti je mogoče odpraviti s sistematično primerjalno analizo frazeologije posameznih jezikov ter z izdelavo ustreznih jezikovnih priročnikov, v prvi vrsti dvojezičnih frazeoloških učnih slovarjev. Cilj projekta je bil, razviti mikrostrukturno zasnovo dvojezičnega frazeološkega (učnega) slovarja z nemščino, ki bi ustrezal potrebam uporabnika v procesih učenja tujih jezikov.

Glede na namembnost slovarja je bil v projektu izdelan vzorčni opis mikrostrukture slovarskega sestavka za določene tipe frazemov. Pokazalo se je, da je potrebno tradicionalne leksikografske kategorije (izhodiščna oblika frazema, stilna zaznamovanost, zgled rabe) definicijsko modificirati in jih dopolniti. Ker praviloma omejena distribucija frazemov z didaktičnega vidika predstavlja problem, je potrebno mikrostrukturo takšnega slovarja dopolniti s pragmatičnimi podatki, ki niso le implicitno razvidni iz razlage ali zgleda, ampak podani tudi eksplicitno v obliki leksikografskega komentarja. Prav tako so potrebni eksplicitni podatki o slovnici posameznega frazema, iz katerih so razvidne njegove morebitne oblikoslovno-skladenjske omejitve in skladenjske značilnosti. Z dopolnitvijo teh kategorij in modificiranimi tradicionalnimi kategorijami pridobi uporabnik vse potrebne podatke za aktivno rabo frazema v primernem položaju in kontekstu.

V projektu izdelan model je bil uporabljen pri razvijanju in sestavi frazeoloških gradiv EPHRAS (2006) in je načeloma brez večjih modifikacij prenosljiv v leksikografsko prakso.