E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FF UM

Informacije za študente

Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru se sestaja enkrat mesečno. Študenti lahko na Komisijo za študijske zadeve naslovijo naslednje prošnje:

 • za dokončanje prekinjenega študija (po vpisanem študijskem programu v skladu s 122. členom Stauta UM);
 • za nadaljevanje prekinjenega študija (oddajo zgolj tisti študenti, ki se jim je spremenil študijski program in tisti, ki ne poznajo svojih študijskih obveznosti za nadaljevanje prekinjenega študija);
 • za vpis v višji letnik brez opravljenih zahtevanih obveznosti (prošnjo lahko oddajo zgolj pred vpisom);
 • za ponovni vpis v isti letnik (prošnjo lahko oddajo skladno z obvestilom o vpisu);
 • za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in študenta invalida;
 • za opravljanje obveznosti višjega letnika oziroma hitrejše napredovanje;
 • za priznavanje obveznosti po Merilih za prehode;
 • drugo;

Pri prošnjah, kjer obstajajo ustrezni obrazci, je potrebno izpolniti in posredovati le-te. Preostale prošnje pripravijo študenti sami. V pripravljeni prošnji morajo nujno biti naslednji podatki: Osebni podatki, vpisna številka in vsebinska opredelitev vaše prošnje.

Študenti, ki so spremenili naslov in druge osebne podatke, ... pa k prošnji obvezno priložijo še ustrezen dokument iz katerega je razvidna sprememba.

Študenti morajo prošnjo oddati pravočasno, to je vsaj 20 dni pred dnevom zasedanja Komisije z vsemi ustreznimi prilogami in dokazili. Poravnati je potrebno tudi stroške izdaje Odločbe. Študenti poleg vloge tako posredujejo še poravnan plačilni nalog, ki ga izpolnijo tako, da nanj zapišejo naslednje:

Nalogodajalec: podatki študenta
Prejemnik: UM Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Koda namena: COST
Znesek: 18,10
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN: SI56 0110 0600 0020 393
Referenca: SI00 in vpisna številka
Namen plačila: izdaja sklepa KŠZ FF UM

Zasedanja Komisije za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete UM

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2019/2020:

 • sreda, 9. 10. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 13. 11. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 4. 12. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 15. 1. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 5. 2. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 11. 3. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 8. 4. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 13. 5. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 10. 6. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 24. 6. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 26. 8. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 9. 9. 2020, ob 9.00.