Najnovejša obvestila za zaposlene FF UM http://www.ff.um.si/novice/obvestila-za-zaposlene.dot Vsa obvestila za zaposlene Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ FF UM http://www.ff.um.si/permalink/71390/37051 <p><a href="/dotAsset/71382.pdf">SKLEP o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ</a></p> <p><a href="/dotAsset/71384.pdf">Sklep o &scaron;tevilu drugih delavcev v AZ</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 16 Feb 2018 10:43:18 CET 71390 Javna obravnava Pravilnika o akademski izkaznici, Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovor magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje UM, ... http://www.ff.um.si/permalink/43616/37051 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>v prilogi vam po&scaron;iljamo:</p> <ul> <li><a href="http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20v%20javni%20obravnani/Pravilnik%20o%20akademski%20izkaznici.docx" target="_blank">osnutek Pravilnika o akademski izkaznici &scaron;t. A1/2013-526 NP</a>,</li> <li><a href="http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20v%20javni%20obravnani/Predlog%20dopolnitev%20in%20sprememb%20Pravilnika%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20magistrskega%20dela%20sprejet%20na%20KP%C5%A0.docx" target="_blank">osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovor magistrskega dela na &scaron;tudijskih programih 2. stopnje UM</a>,</li> <li><a href="http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20v%20javni%20obravnani/Predlog%20dopolnitev%20in%20sprememb%20Pravilnika%20o%20postopku%20priprave%20in%20zagovora%20diplomskega%20dela%20sprejet%20na%20KD%C5%A0.docx" target="_blank">osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem &scaron;tudiju &scaron;t.: A3/2008 41 AG</a>,</li> <li><a href="http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20v%20javni%20obravnani/Spremembe%20in%20dopolnitve%20Pravilnika%20o%20izvajanju%20ankete%20o%20pedago%C5%A1kem%20delu,%20osnutek%20za%20javno%20obravnavo.doc" target="_blank">osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o izvajanju &scaron;tudentske ankete na Univerzi v Mariboru &scaron;t. A3/2009-41 AG</a> in</li> <li><a href="http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20v%20javni%20obravnani/Spremembe%20Priloge%20k%20Statutu%20UM.doc" target="_blank">osnutek Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu UM</a>,</li> </ul> <div>ki jih je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 2. izredni seji dne 3. 7. 2013 ter sprejela sklep, da se da navedene osnutke v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru do vključno 10. 9. 2013 do 12. ure.</div> <div><br /></div> <div>Javna obravnava navedenih osnutkov traja od 5. 7. 2013 do vključno 10. 9. 2013 do 12. ure.</div> <div><br /></div> <div>Članice Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo na Oddelek za pravne, kadrovske in splo&scaron;ne zadeve Univerze v Mariboru, Slom&scaron;kov trg 15, Maribor, v času razpisa javne obravnave.</div> <div><br /></div> <div>Lep pozdrav.</div> <div style="text-align: right;">Glavna tajnica Univerze v Mariboru<br />mag. Mojca Tancer</div> <p>&nbsp;</p> Tue, 30 Jul 2013 09:11:08 CEST 43616 Javna obravnava Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru in Informacijske varnostne politike http://www.ff.um.si/permalink/43611/37051 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>v prilogi vam po&scaron;iljamo:</p> <ol> <li><a target="_blank" href="http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20v%20javni%20obravnani/Merila%20za%20vrednotenje%20dela%20visoko%C5%A1olskih%20u%C4%8Diteljev%20in%20sodelavcev.docx">osnutek Meril za vrednotenje dela visoko&scaron;olskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru</a>,</li> <li><a target="_blank" href="http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20v%20javni%20obravnani/Informacijska%20varnostna%20politika%20Univerze%20v%20Mariboru.docx">osnutek Informacijske varnostne politike</a>,</li> </ol> <div>ki ju je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 6. korespondenčni seji dne 22. 7. 2013 ter sprejela sklep, da se da navedena osnutka v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru do vključno 10. 9. 2013 do 12. ure.</div> <div><br /></div> <div>Javna obravnava navedenih osnutkov traja od 24. 7. 2013 do vključno 10. 9. 2013 do 12. ure.</div> <div><br /></div> <div>Članice Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo na Oddelek za pravne, kadrovske in splo&scaron;ne zadeve Univerze v Mariboru, Slom&scaron;kov trg 15, Maribor, v času razpisa javne obravnave.</div> <div><br /></div> <div>Lep pozdrav,</div> <div style="text-align: right;">Glavna tajnica Univerze v Mariboru<br />mag. Mojca Tancer</div> <p>&nbsp;</p> Tue, 30 Jul 2013 09:10:55 CEST 43611 Vabilo na 10. redno sejo Akademskega zbora FF UM http://www.ff.um.si/permalink/40976/37051 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>v prilogi je vabilo na 10. redno sejo Akademskega zbora FF UM.</p> Tue, 23 Apr 2013 16:21:56 CEST 40976 Javni poziv za pričetek postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanke za področje znanstvenoraziskovalnega dela FF UM http://www.ff.um.si/permalink/40336/37051 <p>Izvirnik javnega poziva je v prilogi obvestila.</p> Wed, 13 Mar 2013 14:21:16 CET 40336 Vabilo na 9. redno sejo Akademskega zbora Filozofske fakultete UM http://www.ff.um.si/permalink/38598/37051 <p>Univerza v Mariboru<br />Filozofska fakulteta<br />Akademski zbor</p> <p>Datum: 15.1.2013</p> <p>&nbsp;</p> <h3 align="center">VABILO</h3> <p align="center"><b>na 9. redno sejo Akademskega zbora Filozofske fakultete UM, ki bo v</b></p> <p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">sredo, 23. 1. 2013, ob 9. uri</span></b><b></b></p> <p align="center"><b>v amfiteatru Filozofske fakultete, </b></p> <p align="center"><b>Koro&scaron;ka cesta 160, Maribor.</b></p> <p><b>Dnevni red:</b></p> <ol> <li>Potrditev zapisnikov 8. redne in 4. izredne seje Akademskega zbora FF UM</li> <li>Potrditev stali&scaron;č 8. redne seje Akademskega zbora FF</li> <li>Razprava o posledicah sprejetih racionalizacijskih ukrepov na FF</li> <li>Finančne razmere na FF UM</li> <li>Vloga &scaron;porta na FF UM</li> <li>Razno </li> </ol> <p>Vabilu prilagamo zapisnika 8. redne in 4. izredne seje AZ ter stali&scaron;ča, ki jih zaradi nesklepčnosti ob koncu 8. redne seje AZ ni bilo mogoče sprejeti na sami seji.</p> <p>&nbsp;</p> <p> <table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td> <p>Predsednica Akademskega zbora FF</p> <p>doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, l.r.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p align="center">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 18 Jan 2013 10:19:18 CET 38598 Vabilo na 4. izredno sejo Akademskega zbora Filozofske fakultete http://www.ff.um.si/permalink/38284/37051 <p>Vabilo je v prilogi.</p> Wed, 12 Dec 2012 09:00:57 CET 38284 Sklep o razpisu volitev predsednika Akademskega zbora Filozofske fakultete http://www.ff.um.si/permalink/37875/37051 <p>Podrobnej&scaron;e informacije so v prilogi.</p> Fri, 23 Nov 2012 17:44:56 CET 37875 Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev za področje oziroma znanstveno disciplino »Sociologija« v Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://www.ff.um.si/permalink/37871/37051 <p>Podrobnej&scaron;e informacije so v prilogah.</p> Fri, 23 Nov 2012 17:43:44 CET 37871 Vabilo na 8. redno sejo Akademskega zbora FF http://www.ff.um.si/permalink/37101/37051 <p>Univerza v Mariboru<br />Filozofska fakulteta<br />Akademski zbor</p> <p>Datum: 8.10.2012</p> <p style="text-align: center;"><b>VABILO</b></p> <p align="center">na 8. redno sejo Akademskega zbora Filozofske fakultete UM, ki bo v</p> <p align="center"><b><span style="text-decoration: underline;">sredo, 17. 10. 2012, ob 12. uri</span></b><b></b></p> <p align="center"><b>v amfiteatru Filozofske fakultete, </b></p> <p align="center"><b>Koro&scaron;ka cesta 160, Maribor.</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>Dnevni red:</b></p> <ol style="text-align: justify;"> <li>Potrditev zapisnikov 7. redne in 3. izredne seje Akademskega zbora FF UM</li> <li>Volitve predstavnika/ce visoko&scaron;olskih učiteljev in znanstvenih delavcev za znanstveno disciplino &raquo;Pedagogika in didaktika&laquo; v Senat FF UM</li> <li>Varčevalni ukrepi UM</li> <li>Razno</li> </ol> <p style="text-align: justify;">Po dogovoru z Rektoratom UM se bo 3. točke dnevnega reda udeležil rektor UM prof. dr. Danijel Rebolj in predstavil varčevalne ukrepe UM. Izvedbo ukrepov na FF UM bo predstavil dekan FF prof. dr. Marko Jesen&scaron;ek.</p> <p style="text-align: justify;">Na sejo sta kot predstavnika sindikatov vabljena dr. Marko Marinčič, predsednik VSS, ter dr. Danilo Korže, predsednik Sindikalne konference visokega &scaron;olstva in znanosti<b> </b>SVIZ.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Predsednica Akademskega zbora FF</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, l.r.</p> Thu, 11 Oct 2012 08:47:10 CEST 37101 Sklep o razpisu nadomestnih volitev sedmih predstavnikov študentov v Akademski zbor FF http://www.ff.um.si/permalink/37061/37051 <p>Priloga vsebuje sklep o razpisu.</p> Fri, 05 Oct 2012 10:14:13 CEST 37061