Najnovejša obvestila službe za študentske zadeve FF UM http://www.ff.um.si/novice/obvestila-sluzbe-za-studentske-zadeve.dot Vsa obvestila službe za študentske zadeve PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE http://www.ff.um.si/permalink/78504/9270 <p><a href="/studenti/dokumenti/2019/prosnjazadolocitevstudijskihobveznsoti19-20.docx">Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</a> OBVEZNO naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti univerzitetnih eno in dvopredmetnih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so v &scaron;tudijskem letu 2019/2020 (ali so bili že prej) osebe brez statusa (pavzerji) in bi želeli opraviti pogoje za napredovanje, ki bodo veljali za določen &scaron;tudijski program in letnik za vpis v &scaron;tudijskem letu 2020/2021. <br />Rok za oddajo pro&scaron;nje: do 8. 10. 2019.</p> Thu, 19 Sep 2019 09:35:42 CEST 78504 PROŠNJA ZA DOLOČITEV ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PRIMERU DOKONČANJA ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI http://www.ff.um.si/permalink/78502/9270 <p><a href="/studenti/dokumenti/2019/prosnjazadolocitevstudijskihobveznostivprimerudokoncanjastudijana1.docx">Pro&scaron;njo za določitev &scaron;tudijskih obveznosti</a> v primeru dokončanja &scaron;tudija skladno z 122. členom <a href="https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Statut UM (Uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12.pdf">Statuta Univerze v Mariboru (uradno preči&scaron;čeno besedilo) UPB 12</a> <b>OBVEZNO </b>naslovijo na pristojno Komisijo za &scaron;tudijske zadeve vsi &scaron;tudenti eno in dvopredmetnih dodiplomskih &scaron;tudijskih programov 1. stopnje, ki so:</p> <p>&raquo;Posamezniki, ki jim je status &scaron;tudenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku &scaron;tudija in se niso izpisali ter želijo &scaron;tudij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih &scaron;tudijskih obveznosti po &scaron;tudijskem programu, po katerem se izobražujejo, <span style="text-decoration: underline;">&scaron;e dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik</span>. &Scaron;tudijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb &scaron;tudijskega programa, do katerih je pri&scaron;lo v času prekinitve, lahko določijo nove &scaron;tudijske obveznosti&laquo;.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 19 Sep 2019 09:35:17 CEST 78502 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 11. 9. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/78450/9270 <p>Zaradi Akademskega zbora bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 11. 9. 2019, od 10.00 do 11.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 10 Sep 2019 11:44:48 CEST 78450 Uporaba univerzitetne elektronske pošte http://www.ff.um.si/permalink/58146/9270 <p>več v prilogi</p> Tue, 13 Aug 2019 12:56:44 CEST 58146 PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PRIJAVE ZA NEAKTIVNE ŠTUDENTE http://www.ff.um.si/permalink/73814/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da vam z dne 30. 9. 2018 poteče veljavnost prijave na va&scaron; AIPS račun, zato se ne boste mogli prijaviti k izpitom oz. ne boste imeli vpogleda v va&scaron; AIPS račun.</p> <p>Skladno s tem vas pozivamo, da va&scaron;o pro&scaron;njo za podalj&scaron;anje veljavnosti posredujete po klasični po&scaron;ti ali z uradnega &scaron;tudentskega univerzitetnega naslova na e-naslov marcela.marsel@um.si, da vam bomo lahko podalj&scaron;ali veljavnost prijave do 30. 9. 2019.</p> <p>V pro&scaron;nji navedite va&scaron;e ime in priimek ter vpisno &scaron;tevilko/ID. Prav tako je potrebno priložiti podpisano Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je priložena temu sporočilu. S podalj&scaron;anjem veljavnosti &scaron;tudentskih storitev fakulteta namreč tudi zbira in obdeluje va&scaron;e osebne podatke.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>&nbsp;</p> <p>OBJAVLJENO, 27. 9. 2018</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 09 Aug 2019 10:33:14 CEST 73814 OBVESTILA O VPISU V ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 http://www.ff.um.si/permalink/78249/9270 <p>Obvestila o vpisu za &scaron;tudijsko leto 2019/2020 so objavljena na spletnih povezavah:</p> <p>http://www.ff.um.si/studenti/1-stopnja/&nbsp;</p> <p>http://www.ff.um.si/studenti/2-stopnja/&nbsp;</p> <p>&Scaron;tudentom svetujemo, da jih natančno preberejo in sledijo navodilom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>objavljeno, 17. 7. 2019</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 09 Aug 2019 10:32:41 CEST 78249 Uradne ure za študente 3. stopnje http://www.ff.um.si/permalink/78255/9270 <p>Od 22. 7. do 2. 8. 2019 zaradi odsotnosti ne bo uradnih ur za &scaron;tudente 3. stopnje.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 18 Jul 2019 09:58:17 CEST 78255 Uradne ure za študente 3. stopnje http://www.ff.um.si/permalink/78143/9270 <p>V četrtek, 4. 7. 2019, in petek, 5. 7. 2019, zaradi odsotnosti ne bo uradnih ur za &scaron;tudente 3. stopnje.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 03 Jul 2019 08:30:57 CEST 78143 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 3. 7. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/78139/9270 <p><br />Obve&scaron;čamo vas, bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 3. 7. 2019, od 10.00 do 11.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 02 Jul 2019 11:04:00 CEST 78139 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE http://www.ff.um.si/permalink/78130/9270 <p><br />Obve&scaron;čamo vas, da bodo v času od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 uradne ure vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure.</p> <p><br /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 27 Jun 2019 10:23:15 CEST 78130 Navodila za pisanje zaključnih del http://www.ff.um.si/permalink/77940/9270 <p>&Scaron;tudente obve&scaron;čamo, da je Senat Filozofske fakultete skladno s Skupnimi predlogami za pripravo zaključnih dela na UM sprejel Navodila za pisanje zaključnih del na &scaron;tudijskih programih prve in druge stopnje Filozofske fakultete UM, do katerih lahko dostopate na povezavi http://ff.um.si/dotAsset/77733.pdf.</p> <p>Dokument je kratek (10 strani + priloge) in pregleden, ureja pa predvsem formalni vidik zaključnega dela. Priročnik za izdelavo zaključnih del vseh stopenj, ki je bil doslej v uporabi, smo umaknili s spletne strani, ker v več pogledih ni več skladen z veljavnimi smernicami Univerze v Mariboru.</p> <p>Prosim, da se z dokumentom seznanite ter da ga pri pisanju zaključnih del dosledno upo&scaron;tevate. Služba za &scaron;tudentske zadeve FF v zadnjem obdobju ugotavlja, da &scaron;tudenti kot "vzorec" za izdelavo svojega zaključnega dela uporabljajo že izdelana zaključna dela iz baze DKUM, ki pa niso skladna z navodili. Posledično pride do zavrnitev oddaje dokumentacije, kar povzroči časovne zamike in nepotrebne dodatne stro&scaron;ke, saj Služba neustrezno pripravljenih del ne more sprejeti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljeno, 17. 6. 2019</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 17 Jun 2019 14:21:23 CEST 77940 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 12. 6. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/77916/9270 <p>Zaradi Akademskega zbora uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 12. 6. 2019,&nbsp; od 10.00 do 12.00 ure odpadejo.</p> Wed, 12 Jun 2019 07:42:02 CEST 77916 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE petek, 14. 6. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/77899/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da v petek, 14. 6. 2019, odpadejo uradne ure referata.</p> Tue, 11 Jun 2019 13:05:01 CEST 77899 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE petek, 24. 5. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/77690/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v petek, 24. 5. 2019, od 8.00 do 9.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 20 May 2019 12:06:14 CEST 77690 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE četrtek, 16. 5. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/77651/9270 <p>Zaradi izobraževanja bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v četrtek, 16. 5. 2019, od 8.00 do 9.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 14 May 2019 11:59:31 CEST 77651 Sodelovanje v raziskavi EVROŠTUDENT 2019 http://www.ff.um.si/permalink/77591/9270 <p><a href="/dotAsset/77584.pdf">Nagovor &scaron;tudentom - sodelovanje v raziskavi EVRO&Scaron;TUDENT 2019</a></p> <p><a href="/dotAsset/77586.pdf">Nagovor &scaron;tudentom - sodelovanje v raziskavi EVRO&Scaron;TUDENT 2019 - ANG</a></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 07 May 2019 11:17:52 CEST 77591 OBVESTILO ZVEZE GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE http://www.ff.um.si/permalink/77582/9270 <p>Spo&scaron;tovani!</p> <p>Vljudno vabim va&scaron;e &scaron;tudente, pedago&scaron;ke in strokovne delavce, da se udeležite 40-urnega brezplačnega tečaja slovnice slovenskega znakovnega jezika.</p> <p>Kdaj?<br />10 srečanj od maja do junija 2019 ob petkih in sobotah. Ni se obvezno udeležiti vseh terminov:</p> <p>Petek, 10. 5. (15:00 - 18:00) Sobota, 25. 5. (9:00 - 12:00)<br />Sobota, 11. 5. (9:00 - 12:00) Petek, 31. 5. (15:00 - 18:00)<br />Petek, 17. 5. (15:00 - 18:00) Sobota, 8. 6. (9:00 - 12:00)<br />Sobota, 18. 5. (9:00 - 12:00) Petek, 21. 6. (15:00 - 18:00)<br />Petek, 24. 5. (15:00 - 18:00) Sobota, 22. 6. (9:00 - 12:00)</p> <p>Vesel bom, če boste vabilo v priponki preposlali vsem, ki bi jih utegnilo zanimati, predlagam pa tudi, da ga objavite na spletni strani fakultete ali oddelka.</p> <p>Že v naprej hvala!</p> <p>Z lepimi pozdravi,</p> <p>Matic Pavlič (mato.pavlic@gmail.com)<br />Strokovni sodelavec Zveze gluhih in naglu&scaron;nih Slovenije</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 07 May 2019 07:53:38 CEST 77582 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE http://www.ff.um.si/permalink/77413/9270 <p>Obve&scaron;čamo vas, da bo Filozofska fakulteta&nbsp; zaradi praznikov in kolektivnega dopusta, v času od 27. 4. 2019 do vključno 5. 5. 2019, ZAPRTA.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 24 Apr 2019 08:25:45 CEST 77413 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 24. 4. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/77396/9270 <p><br />Zaradi Akademskega zbora bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 24. 4. 2019, od 9.00 do 11.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 18 Apr 2019 08:23:03 CEST 77396 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE četrtek, 18. 4. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/77369/9270 <p>Zaradi izobraževanja bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v četrtek, 18. 4. 2019, od 8.00 do 9.30 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 16 Apr 2019 07:44:00 CEST 77369 ODLOČANJE ZA IZBIRNE PREDMETE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 http://www.ff.um.si/permalink/77357/9270 <p>Obvestilo v prilogi velja za redne &scaron;tudente 1. in 2. letnika &scaron;tudijskih programov 1. stopnje in 1. letnika &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki bodo v drugem izbirnem krogu, v času od 16. 4. 2019 od 10.00 ure do 23. 4. 2019 do 10.00 ure, izbirali izbirne predmete za vi&scaron;ji letnik v &scaron;tudijskem letu 2019/2020, če jih &scaron;tudijski program v vi&scaron;jem letniku vsebuje.</p> <p>V drugem izbirnem krogu bodo izbirali samo &scaron;tudenti, ki:<br />- v prvem izbirnem krogu sploh niso izbirali izbirnih predmetov,<br />- v prvem izbirnem krogu niso zaključili svoje izbire (niso izbrali zadostnega &scaron;tevila predmetov/ECTS kreditnih točk skladno z navodilom in izbire niso potrdili),<br />- so v prvem izbirnem krogu izbrali izbirne predmete, ki se zaradi premajhnega &scaron;tevila prijav ne bodo izvajali (tudi predmeti, ki so bili ponujeni v skupno listo FF UM),<br />- so v prvem izbirnem krogu izbrali predmete, ki so imeli omejitev (v primeru omejitve izbire imajo prednost &scaron;tudenti matičnega &scaron;tudijskega programa in oddelka),<br />- niso upo&scaron;tevali navodila za omejitve predmetov v skupni listi.</p> <p>&Scaron;tudenti, ki so upravičeni do izbire izbirnih predmetov v 2. izbirnem krogu, bodo dobili obvestilo tudi na uradni e-naslov: ... @student.um.si .</p> <p>Svetujemo vam, da preberete obvestilo v prilogi.</p> <p>Za vse informacije v zvezi z oddelčno in fakultetno izbirnostjo so pristojni oddelčni učitelji tutorji in učiteljice tutorke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 15 Apr 2019 09:24:20 CEST 77357 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE torek, 2. 4. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/77173/9270 <p>Zaradi seminarja bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v torek, 2. 4. 2019, od 13.00 do 15.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 28 Mar 2019 08:54:29 CET 77173 ODLOČANJE ZA IZBIRNE PREDMETE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 http://www.ff.um.si/permalink/77066/9270 <p>Obvestilo v prilogi velja za redne &scaron;tudente 1. in 2. letnika &scaron;tudijskih programov 1. stopnje in 1. letnika &scaron;tudijskih programov 2. stopnje, ki bodo v prvem izbirnem krogu, v času od 29. 3. 2019 (od 10.00 ure) do 5. 4. 2019 (do 10.00 ure), izbirali izbirne predmete za vi&scaron;ji letnik v &scaron;tudijskem letu 2019/2020, če jih &scaron;tudijski program v vi&scaron;jem letniku vsebuje.</p> <p>&Scaron;tudenti bodo dobili obvestilo tudi na uradni e-naslov: ... @student.um.si .</p> <p>Svetujemo vam, da preberete obvestilo v prilogi.</p> <p>Za vse informacije v zvezi z oddelčno in fakultetno izbirnostjo so pristojni oddelčni učitelji tutorji in učiteljice tutorke.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Objavljeno, 25. 3. 2019</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 25 Mar 2019 09:52:11 CET 77066 Uradne ure za študente 3. stopnje http://www.ff.um.si/permalink/76926/9270 <p>&nbsp;</p> <p>Od ponedeljka, 18. 3. 2019, do vključno četrtka, 21. 3. 2019, zaradi odsotnosti ne bo uradnih ur za &scaron;tudente 3. stopnje.</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 14 Mar 2019 11:04:12 CET 76926 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE sreda, 13. 3. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/76893/9270 <p>Zaradi akademskega zbora uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v sredo, 13. 3. 2019, od 10.00 do 12.00 ure odpadejo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 13 Mar 2019 07:35:47 CET 76893 URADNE URE SLUŽBE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE petek, 15. 3. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/76845/9270 <p>Zaradi izobraževanja bodo uradne ure Službe za &scaron;tudentske zadeve v petek, 15. 3. 2019, od 8.00 do 9.00 ure.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 12 Mar 2019 10:38:37 CET 76845 Obvestilo! http://www.ff.um.si/permalink/76667/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudentje!</p> <p>Danes smo v okolju Moodle Univerze v Mariboru vključili vtičnik detektorja podobnih vsebin. Vtičnik omogoča preverjanje podobnosti oddanih seminarskih nalog in ostalih sprotnih del &scaron;tudentov, ki so prene&scaron;ena v okolje Moodle.</p> <p>Za več informacij se lahko obrnete na go. Jernejo Gra&scaron;ič: jerneja.grasic@um.si.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 27 Feb 2019 10:14:09 CET 76667 SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 2. LETNIK 2. STOPNJE http://www.ff.um.si/permalink/76626/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>obve&scaron;čamo vas, da bodo sistematski zdravni&scaron;ki pregledi potekali v terminih kot je razvidno iz priloženega razporeda. Razpored je objavljen s vpisno &scaron;tevilko &scaron;tudenta.<br />Na sistematski zdravni&scaron;ki pregled morate prinesti:</p> <ul> <li>veljavno zdravstveno kartico,</li> <li>očala oz. leče (če jih imate),</li> <li>pisalo.</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Za sistematski pregled ni potrebno biti te&scaron;č.</span></p> <p>69. člen Zakona o visokem &scaron;olstvu (druge pravice in ugodnosti &scaron;tudentov), 2. odstavek:</p> <p>&raquo;&Scaron;tudenti v prvem letniku &scaron;tudijskega programa prve stopnje opravijo preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva&laquo;.</p> <p>Sistematski zdravni&scaron;ki pregledi &scaron;tudentov bodo potekali v Dispanzerju za zdravstveno varstvo &scaron;tudentov, Ob parku 5, 2000 Maribor. V primeru, da se zaradi objektivnih razlogov ob za vas določenem dnevu ne boste mogli udeležiti zdravni&scaron;kega pregleda, se lahko dogovorite za nadomestni termin na tel. &scaron;t.: 02/ 23 56 643, gospa Tanja Čerič.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve<br />Seznam &scaron;tudentov: v prilogi</p> Mon, 25 Feb 2019 10:00:04 CET 76626 SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKA 1. STOPNJE http://www.ff.um.si/permalink/76623/9270 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>obve&scaron;čamo vas, da bodo sistematski zdravni&scaron;ki pregledi potekali v terminih kot je razvidno iz priloženega razporeda. Razpored je objavljen s vpisno &scaron;tevilko &scaron;tudenta.<br />Na sistematski zdravni&scaron;ki pregled morate prinesti:<br /> <ul> <li>veljavno zdravstveno kartico,</li> <li>očala oz. leče (če jih imate),</li> <li>pisalo.</li> </ul> <span style="text-decoration: underline;">Za sistematski pregled ni potrebno biti te&scaron;č.</span></p> <p>69. člen Zakona o visokem &scaron;olstvu (druge pravice in ugodnosti &scaron;tudentov), 2. odstavek:<br />&raquo;&Scaron;tudenti v prvem letniku &scaron;tudijskega programa prve stopnje opravijo preventivni sistematični zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva&laquo;.</p> <p>Sistematski zdravni&scaron;ki pregledi &scaron;tudentov bodo potekali v Dispanzerju za zdravstveno varstvo &scaron;tudentov, Ob parku 5, 2000 Maribor. V primeru, da se zaradi objektivnih razlogov ob za vas določenem dnevu ne boste mogli udeležiti zdravni&scaron;kega pregleda, se lahko dogovorite za nadomestni termin na tel. &scaron;t.: 02/ 23 56 643, gospa Tanja Čerič.</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve<br />Seznam &scaron;tudentov: v prilogi</p> Mon, 25 Feb 2019 09:59:01 CET 76623 Izbirni predmeti skupne liste v urniku http://www.ff.um.si/permalink/76596/9270 <p>Spo&scaron;tovani &scaron;tudenti,</p> <p>v &scaron;tudijskem letu 2018/2019 imamo nov urni&scaron;ki program, ki omogoča iskanje podatkov po več parametrih. Med drugim tudi iskanje po imenu predmeta. Ugotavljamo, da &scaron;tudenti, ki so si izbrali izbirni predmet iz skupne liste FF UM, urnik le-tega i&scaron;čejo na matičnem &scaron;tudijskem programu, ki pa ne-matičnih predmetov ne vsebuje. Zato vas želimo posebej opozoriti, da morate urnik za izbirne predmete s skupne liste FF UM v urni&scaron;kem programu iskati po parametru &raquo;predmeti&laquo;. Če predmeta ni v urniku poletnega semestra, lahko podatek o izvedbi preverite tudi pri oddelčnem učitelju tutorju, ki je pristojen za &scaron;tudijski program, na katerem ste izbirni predmet izbrali oz. vam je bil s strani oddelčnega učitelja tutorja določen.</p> <p>Želimo vas &scaron;e opomniti, da je &scaron;tudent v svojem AIPS računu dolžan preveriti zapis učnih enot (obveznih in IZBIRNIH) &scaron;tudijskega programa in letnika. Če &scaron;tudent na AIPS računu nima ustrezno evidentiranih izbirnih predmetov oz. meni da je pri&scaron;lo pri vnosu do napake, je to dolžan <span style="text-decoration: underline;"><b>takoj</b></span> sporočiti oddelčnemu učitelju tutorju!</p> <p>Služba za &scaron;tudentske zadeve</p> <p>Objavljeno: 21. 2. 2019</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 22 Feb 2019 08:16:11 CET 76596