Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

 

Interni postopek prijave na Razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini ERASMUS+ za študijsko leto 2017/18 s strani Filozofske fakultete UM in kriteriji izbora

Na spletni strani UM (https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2017-18.aspx) je objavljen Razpis za mobilnost študentov z namenom štdija v tujini po programu Erasmus+ za študijsko leto 2017/2018.

I.  Prva faza:

Rok prijave podaljšan do 28. 3. 2017 do 14. ure študentje:

1)    Izpolnijo in potrdijo elektronsko prijavo za študij v tujini na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx

 2)    Oddajo naslednje dokumente v Mednarodno pisarno FF, Alenki Marušič:

 a)    Natisnjeno in podpisano Erasmus prijavo;

b)    Kopijo osebnega dokumenta;

c)    Potrdilo o opravljenih izpitih v angleškem jeziku (dobite ga v referatu).

Kriteriji izbora v primeru, da se bo na posamezno univerzo partnerico prijavilo več kandidatov, kot je razpoložljivih mest.

Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, bodo imeli pri izbiri prednost študenti po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):

1.            višjega letnika,

2.            ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus študiju v tujini,

3.            ki še niso nikoli študirali v tujini,

4.            ki imajo višjo povprečno oceno,

5.            upošteva pa se tudi motivacijsko pismo.

II. Druga faza:

Študent mora do vključno 1. 6. 2017 do 14. ure v Mednarodno pisarno FF oddati:

1)    Popolno ERASMUS prijavo vključno s študijskim programom – Learning Agremment, kamor vpišejo predmete, ki jih bodo opravljali na tuji instituciji.

 Če bodo na tuji instituciji pripravljali zaključno delo (diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo) ali del zaključnega dela, vpišejo v Študijski sporazum »Priprava diplomskega dela (magistrskega dela/doktorske disertacije)« oziroma v angleškem jeziku »Work on the Bachelor thesis (Master thesis/PhD thesis«).

 2)    Obrazec »Individualni študijski program«.

Študent FF, ki bo opravljal v tujini posamezen semester, sam pripravi predlog predmetov, ki jih bo opravil v tujini, in ga uskladi z oddelčnim Erasmus koordinatorjem. Predlog predmetov, ki jih bo opravljal v tujini, vpiše v obrazec Individualni študijski program skupaj s predmeti FF, ki bi jih moral opraviti na FF v semestru, za katerega odhaja v tujino. Obrazec s predlogom predmetov potrdita predstojnik oddelka FF in oddelčni koordinator. Dokler študent ne odda tega obrazca, mu FF Learning Agreementane more potrditi.

Zaradi razlik v ECTS doma in v tujini (različno vrednotenje istega oz. podobnega predmeta) mora biti seštevek ECTS pri oddaji Learning Agreementa in Individualnega študijskega programa po točkovanju FF vsaj 20 ECTS za en semester.

3)    Prijavni obrazec tuje institucije.

Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije, izpolni tudi od njih zahtevane dokumente in poskrbi, da so pravočasno (najkasneje dva tedna pred oddajo) predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico.