E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17; v nadaljevanju: uredba), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/2017, 13/2018 - ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017-UPB12), Sklepa o določitvi sredstev za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2018/2019 št. 410-19/2018/1 z dne 15. 3. 2018 in pogodbe številka C3330-18-453002 o sofinanciranju doktorskega študija z dne 16. 4. 2018 objavlja


Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru - študijsko leto 2018/2019

 

 

 

  • Domov
  • Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019