E-mail - employees | Kakovost | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Art and Architecture around 1400

Global and Regional Perspectives
Call for availability

Miklošičeva monografija

Miklošičeva monografija ob dvestoletnici rojstva
Call for availability

Slavia Centralis 2010/2

SCN | 2010 | Letnik III.
Call for availability

Slavia Centralis 2010/1

SCN | 2010 | Letnik III.
Call for availability

Slavia Centralis 2009/2

SCN | 2009 | Letnik II.
Call for availability

Slavia Centralis 2009/1

SCN | 2009 | Letnik II.
Call for availability

Slavia Centralis 2008/2

SCN | 2008 | Letnik I.
Call for availability

Zora 132

Matjaž Klemenčič, Tadej Šeruga Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota
Call for availability

Zora 131

Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin Jezik in slog v delih Alme M. Karlin Language and Style in the Work of Alma M. Karlin
Call for availability

Zora 130

Marija Švajncer - Slavko Grum – vztrajati ali pobegniti onkraj
Call for availability

Zora 129

Marko Jesenšek - Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem
Call for availability

Zora 128

Irena Stramljič Breznik - Med besedo in besedno zvezo
Call for availability

Zora 127

Alenka Valh Lopert, Mihaela Koletnik Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture
Call for availability

Zora 126

Ivan Cankar v medkulturnem prostoru Ob stoti obletnici Cankarjeve smrti
Call for availability

Zora 125

Eva Premk Bogataj: Časovno v večnem in večnost v minljivem Primerjalna študija ustvarjalnosti Nikole Šopa in Gregorja Strniše v luči tradicionalizma
Call for availability

Zora 124

Matjaž Klemenčič, Aleš Maver: Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes
Call for availability

Zora 123

Silvija Borovnik: Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti
Call for availability

Zora 122

Ključi do labirinta - O slovenski poeziji
Call for availability

Zora 121

Germanistik in Maribor: Tradition und Perspektiven Germanistika v Mariboru: tradicija in perspektive Vida Jesenšek (urednica)
Call for availability

Zora 120

Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci.
Call for availability

Zora 119

Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo
Call for availability

Zora 118

Likovna edukacija in okoljska trajnost
Call for availability

Zora 117

Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi.
Call for availability

Zora 116

Z železnico do modernejšega Maribora
Call for availability

Zora 115

Toporišičevo leto
Call for availability

Zora 114

Rojena v narečje Akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici
Call for availability

Slavia Centralis 2008/1

SCN | 2008 | Letnik I.
Call for availability

Zora 113

Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga
Call for availability

Zora 112

Hybride Textsorten in Ernst Jüngers Werk – zwischen Essayistik, Diaristik und Fragment
Call for availability

Zora 111

Sovietisms in English Translations of M. Bulgakov’s The Master and Margarita
Call for availability

Zora 110

Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika
Call for availability

Zora 109

Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju
Call for availability

Zora 108

Izobraževanje v digitalnem svetu
Call for availability

Zora 107

Творчество М. Ю. Лермонтова: мотивы, темы, переводы
Call for availability

Zora 106

Leopold Volkmer Prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem
Call for availability

Zora 105

Pogled raziskovalca Načela, metode in prakse
Call for availability

Zora 104

Sanje Izbrano delo Lermontova
Call for availability

Zora 103

Avtor, tekst, kontekst, komunikacija
Call for availability

Zora 102

Slovenski jezik na stičišču več kultur
Call for availability

Zora 101

Supervizija, stres in poklicna izgorelost šolskih svetovalnih delavcev
Call for availability

Zora 100

Prekmurska slovenska slovnica
Call for availability

Zora 99

Viri in pouk zgodovine
Call for availability

Zora 98

Svetniška imena in njihovo prevajanje
Call for availability

Zora 97

Phraseologie im Wörterbuch und Korpus | Phraseology in Dictionaries and Corpora
Call for availability

Zora 96

Phraseologie und Kultur | Phraseology and Culture
Call for availability

Zora 95

Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt / Phraseology in Interlingual and Intercultural Contact
Call for availability

Zora 94

Phraseologie im Sprachunterricht und in der Sprachendidaktik / Phraseology in language teaching and in language didactics
Call for availability

Zora 93

Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora
Call for availability

Zora 91

Dialect Leveling in Haloze, Slovenia
Call for availability

Zora 92

A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában
Call for availability

Zora 90

Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika
Call for availability

Zora 89

Odreševanje niča
Call for availability

Zora 88

Vpogled v azijsko duhovnost
Call for availability

Zora 87

The Faces of Inclusion
Call for availability

Zora 86

Роль апокалиптического откровения в творчестве Михаила Булгакова
Call for availability

Zora 85

Književne študije
Call for availability

Zora 84

A svet je kroženje in povezava zagonetna …
Call for availability

Zora 83

Večno mladi Htinj
Ob 80-letnici Janka Čara
Call for availability

Zora 82

Vodenje razreda
Call for availability

Zora 81

Oprostite, zaspal sem se!
Glagoli s se v slovenščini
Call for availability

Zora 80

Globinska moč besede
Red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici
Call for availability

Zora 79

Zgodovina skupnosti slovenskih Američanov v Pueblu, Kolorado
Call for availability

Zora 78

Mladinska proza na tej in oni strani Atlantika
Call for availability

Zora 77

Parenteza v novinarskem in parlamentarnem diskurzu
Call for availability

Zora 76

Ideological Translations of Robert Burns’s Poetry in Russia and in the Soviet Union
Call for availability

Zora 75

Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja
Call for availability

Zora 74

Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika
Call for availability

Zora 73

Gúčati po antùjoško
Call for availability

Zora 72

Psihološki korelati učenja učenja
Call for availability

Zora 71

Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom
Call for availability

Zora 70

Sociokulturna psihologija
Call for availability

Zora 69

Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923
Call for availability

Zora 68

A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada
Call for availability

Zora 67

Začetki prekmurskega časopisja
Call for availability

Zora 66

Slovar Gornjega Senika A-L
Call for availability

Zora 65

Slovensko-hrvaške vezi v sodobni mladinski prozi
Call for availability

Zora 64

Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih
Call for availability

Zora 63

Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika
Call for availability

Zora 62

Education from the Past to the Present
Call for availability

Zora 61

Filozofova sociološka avantura
Call for availability

Zora 60

Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave
Call for availability

Zora 59

Jezikovne strukture v pesniškem opusu avstrijske pesnice Christine Lavant
Call for availability

Zora 58

Sprachelementspiele und Wortschatzerwerb im fremdsprachlichen Deutschunterricht mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Call for availability

Zora 57

English Language, Literature and Culture in a Global Context
Call for availability

Zora 56

Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja
Call for availability

Zora 55

Življenje in delo Jožefa Borovnjaka
Call for availability

Zora 54

Posamostaljenja v angleščini in slovenščini
Call for availability

Zora 53

The Pronunciation of English in Slovenia
Call for availability

Zora 52

Pogledi na družbeno spremembo
Call for availability

Zora 51

Slovenska narečna književnost
Call for availability

Zora 50

Besedje slovenskega jezika
Call for availability

Zora 49

Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor
Call for availability

Zora 48

Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru
Call for availability

Zora 47

Phraseologie kontrastiv und didaktisch
Call for availability

Zora 46

Človek odtujen v množico
Call for availability

Zora 45

Sporočanje v osnovni šoli
Call for availability

Zora 44

Jezikovna predanost
Call for availability

Zora 43

Gluhi in naglušni učenci v integraciji/inkluziji
Call for availability

Zora 42

Paralele
Call for availability

Zora 41

Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah
Call for availability

Zora 40

Tinjska rokopisna pesmarica
Call for availability

Zora 39

Magyarul a Muravidéken
Call for availability

Zora 38

Premiki v sodobni slovenski kratki prozi
Call for availability

Zora 37

Hišna imena v Žireh
Call for availability

Zora 36

Kultura govora na Radiu Maribor
Call for availability

Zora 35

Besedilne značilnosti javne govorjene besede
Call for availability

Zora 34

Izrazne skladenjske zgradbe v delih Antona Šerfa
Call for availability

Zora 33

Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor
Call for availability

Zora 32

Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika
Call for availability

Zora 31

Besedoslovje v delih Frana Miklošiča
Call for availability

Zora 30

Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora
Call for availability

Zora 29

Slovenščina in madžarščina v stiku
Call for availability

Zora 28

Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij
Call for availability

Zora 27

Gramatikalizacija rodilnika v nemščini in slovenščini
Call for availability

Zora 26

Razvoj slovenske jezikoslovne misli
Call for availability

Zora 25

Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja
Call for availability

Zora 24

Paideia
Call for availability

Zora 23

Avgust Pavel
Call for availability

Zora 22

Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše
Call for availability

Zora 21

Theoretische Grundlage der empirischen Literaturwissenschaft
Call for availability

Zora 20

Der Text als existenziale Kategorie expliziert am Beispiel der Textsorte "autobiographisches Notat"
Call for availability

Zora 19

Od narečja do vzhodnoštajerskega knjižnega jezika
Call for availability

Zora 18

Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika
Call for availability

Zora 17

Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja
Call for availability

Zora 16

Kidričev zbornik
Call for availability

Zora 15

Als ich noch der Waldbauernbub war Petra Roseggerja in Solzice Prežihovega Voranca
Call for availability

Zora 14

Herbartistična pedagogika na Slovenskem (1869-1914)
Call for availability

Zora 13

Metaforika v Cankarjevi kratki pripovedni prozi
Call for availability

Zora 12

Slovenskogoriško narečje
Call for availability

Zora 11

"... vaterländisches Interesse, Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung ..."
Call for availability

Zora 10

Simoničev zbornik
Call for availability

Zora 9

Murkov zbornik
Call for availability

Zora 8

Logarjev zbornik
Call for availability

Zora 7

Prispevki iz slovenskega besedoslovja
Call for availability

Zora 6

Haloško narečje in druge diaktološke študije
Call for availability

Zora 5

Deležniki in deležja na -č in -ši
Call for availability

Zora 4

Dajnkovo berilo
Call for availability

Zora 3

Dajnkov zbornik
Call for availability

Zora 2

Okkasionalismen
Call for availability

Zora 1

Volkmerjev zbornik
Call for availability

Revija za geografijo 2020/15-2

številka 15-2 / 2020
Call for availability

Revija za geografijo 2020/15-1

številka 15-1 / 2020
Call for availability

Revija za geografijo 2019/14-2

številka 14-2 / 2019
Call for availability

Revija za geografijo 2019/14-1

številka 14-1 / 2019
Call for availability

Revija za geografijo 2018/13-2

številka 13-2 / 2018
Call for availability

Revija za geografijo 2018/13-1

številka 13-1 / 2018
Call for availability

Revija za geografijo 2017/12-2

številka 12-2 / 2017
Call for availability

Revija za geografijo 2017/12-1

številka 12-1 / 2017
Call for availability

Revija za geografijo 2016/11-2

številka 11-2 / 2016
Call for availability

Revija za geografijo 2016/11-1

številka 11-1 / 2016
Call for availability

Revija za geografijo 2015/10-2

številka 10-2 / 2015
Call for availability

Revija za geografijo 2015/10-1

številka 10-1 / 2015
Call for availability

Revija za geografijo 2014/9-2

številka 9-2 / 2014
Call for availability

Revija za geografijo 2014/9-1

številka 9-1 / 2014
Call for availability

Revija za geografijo 2013/8-2

številka 8-2 / 2013
Call for availability

Revija za geografijo 2013/8-1

številka 8-1 / 2013
Call for availability

Revija za geografijo 2012/7-2

številka 7-2 / 2012
Call for availability

Revija za geografijo 2012/7-1

številka 7-1 / 2012
Call for availability

Revija za geografijo 2011/6-2

številka 6-2 / 2011
Call for availability

Revija za geografijo 2011/6-1

številka 6-1 / 2011
Call for availability

Revija za geografijo 2010/5-2

številka 5-2 / 2010
Call for availability

Revija za geografijo 2010/5-1

številka 5-1 / 2010
Call for availability

Revija za geografijo 2009/4-2

številka 4-2 / 2009
Call for availability

Revija za geografijo 2009/4-1

številka 4-1 / 2009
Call for availability

Revija za geografijo 2008/3-2

številka 3-2 / 2008
Call for availability

Revija za geografijo 2008/3-1

številka 3-1 / 2008
Call for availability

Revija za geografijo 2007/2-2

številka 2-2 / 2007
Call for availability

Revija za geografijo 2007/1-2

številka 1-2 / 2007
Call for availability

Revija za geografijo 2006/2-1

številka 2-1 / 2006
Call for availability

Revija za geografijo 2006/1-1

številka 1-1 / 2006
Call for availability

Browse by

Knjigarna

Redno zaposleni člani oddelka
Andjelija Trkulja

Odpiralni čas

Knjigarna je odprta od ponedeljka do petka med 12.00 in 16.00.

Naslov

Filozofska fakulteta UM
Knjigarna
Koroška cesta 160
2000 Maribor
Slovenija

Telefon
+386 (0)2 22 93 869

E-pošta
knjigarna.ff@um.si

 

Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju - Revija za geografijo