Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

PROGRAMI PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA (PPU) STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 2018-2019

Prijave potekajo v elektronski obliki: https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx

Vsi udeleženci, ki so prijavljeni s soglasjem ravnatelja na programe, ki so prednostna tema, so upravičeni do sofinanciranja. Plačilo je kotizacija in ne polna cena. Podrobnosti o programih, ceni in izvedvi so dostopne v katalogu.

V KATIS katalogu programov v rubriki ‘IZVAJALEC' izberite UNIVERZA V MARIBORU, Filozofska fakulteta in dobite seznam vseh naših programov, ki jih na kratko predstavljamo v nadaljevanju.

KNJIŽEVNOST NA SPLOŠNI MATURI IZ SLOVENŠČINE 2019 - NOVE PERSPEKTIVE

10-urni seminar
Predviden čas izpeljave:
1. Izvedba: 5. 10.-6. 10. 2018
2. Izvedba: 19. 10-27. 10. 2018
Ciljna skupina: profesorji slovenščine na srednjih šolah
Cilji:
Seminar obravnava literarni deli za maturo v šolskem letu 2018/2019: Angel pozabe (Maja Haderlap) in Francoski testament (Andrei Makine). Cilj seminarja je posredovati učiteljem različne perspektive gledanja na deli, in sicer s sodelovanjem predavateljev s področij: literarna zgodovina, splošna zgodovina, psihologija, filozofija in didaktika slovenščine. Učitelji bodo s seminarjem pridobili nove poglede na literarni deli, kar jim bo konkretno pomagalo pri delu v razredu.

MEDKULTURNOST V SLOVENSKEM JEZIKU - JUŽNOSLOVANSKI PROSTOR (ZA OSNOVNO ŠOLO)

8-urni seminar
Predviden čas izpeljave: 22. 8. 2019 - 23. 8. 2019
Ciljna skupina: Učitelji slovenisti za osnovno šolo.
Cilji:
Udeleženci bodo teoretično spoznavali različne koncepte domačega in tujega v književnosti (tuje v človeku samem, zamenjava domačega s tujim, domače kot nasprotje tujega, sprejemanje in spoštovanje tujega idr.) ter koncepte domačega in tujega v jeziku (vrste jezikov in koncepti usvajanja slovenščine kot nematernega jezika idr.). V delavničnem delu bo medkulturnost v slovenskem jeziku predstavljena na konkretnih primerih literarnih besedil slovenskega jezika za osnovno šolo.

MEDKULTURNOST V SLOVENSKEM JEZIKU - JUŽNOSLOVANSKI PROSTOR (ZA SREDNJO ŠOLO)

8-urni seminar
Predviden čas izpeljave: 10. 11. 2018
Ciljna skupina: Učitelji slovenisti za srednjo šolo.
Cilji:
Udeleženci bodo teoretično spoznavali različne koncepte domačega in tujega v književnosti (tuje v človeku samem, zamenjava domačega s tujim, domače kot nasprotje tujega, sprejemanje in spoštovanje tujega idr.) ter koncepte domačega in tujega v jeziku (vrste jezikov in koncepti usvajanja slovenščine kot nematernega jezika idr.). V delavničnem delu bo medkulturnost v slovenskem jeziku predstavljena na konkretnih primerih literarnih besedil slovenskega jezika za srednjo šolo.

SODOBNI PRISTOPI K DRŽAVLJANSKI IN DOMOVINSKI VZGOJI TER ETIKI

8-urni seminar
Predviden čas izpeljave: 27. 8. in 28. 8. 2019
Ciljna skupina: Učitelji predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika
Cilji:

 • Usposabljenost za kritično in informirano razmišljanje o etiških in družbenih dilemah, ki jih zastavljata naše vsakodnevno razmišljanje in delovanje. 
 • Spoznava in prakticiranje sodobnega didaktičnega pristopa, ki je visoko motivirajoč za učence, k poučevanju, učenju in vrednotenju predmeta. 
 • Oblikovanje nabora znanj, ki jih je mogoče uporabiti neposredno v učnem procesu. 
 • Prepoznava, razumevanje lastnega izkustva (presoje, čustev, delovanja, stereotipov in predsodkov).

ZAKAJ VEN?

24-urni seminar
Predviden čas izpeljave: 5. 4. - 19. 4. 2019
Ciljna skupina: Vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji razrednega pouka, učitelji tujih jezikov
Cilji: Udeleženci bodo

 • spoznavali, kako in zakaj poučevati v naravi z motiviranim in aktivnim vključevanjem v naravo. 
 • pridobili splošna uporabna znanja in praktične veščine za življenje. - spodbujali vključevanje poučevanja na prostem v učne načrte različnih predmetov in v kurikulum vrtca. 
 • integrirano uresničevali številne cilje osnovnošolskega programa in vrtčevskega kurikuluma s poučevanjem na prostem.

POVEZOVANJE IN RAZUMEVANJE OTROK S POMOČJO ZGODB

16- urni seminar
Predviden čas izpeljave: marec 2019
Ciljna skupina: Predšolska vzgoja in učitelji prve triade OŠ
Cilji:

 • Spoznati in prakticirati metodo, ki ustvarja varni kotiček. 
 • Spoznati in prakticirati metodo, ki daje 'glas' otrokom, to pomeni, da otroku omogoči varno okolje. 
 • Spoznati in prakticirati takšno varno okolje, ki bo spodbudilo verbalno in neverbalno izražanje otrok, njihovo domišljijo in ustvarjalnost, individualno razmišljanje in razmišljanje v skupini, uporabo osnovnih miselnih veščin, aktivno poslušanje, empatijo, razvijanje veščin komunikacije.

RAZŠIRJEN PROGRAM OSNOVNE ŠOLE - KJE SE NAJDEMO?

24-urni seminar
Predviden čas izpeljave: 1. 3.-20. 4. 2019
Ciljna skupina: učitelji v osnovnih šolah
Cilji:
Seminar išče odgovore na vprašanja, povezana z aktualnim položajem vsebin NIP-ov v 2.VIO, predvsem kar zadeva povezovanja med predmeti in vsebinami. Lotili se bomo različnih tem, med drugim timskega dela, transverzalnih veščin in razvijanja ustvarjalnosti. Rezultati seminarja bodo nabor konkretnih idej, vsebin in poti za njihovo realizacijo.

KRATKOČASNO BESEDOTVORJE

16-urni seminar
Predviden čas izpeljave: 16. 8. 2019 in 30. 8. 2019
Ciljna skupina: Profesorice in profesorji V OŠ, ki poučujejo v zadnjem triletju, profesorice in profesorji V SŠ.
Cilji:
Usposabljanje sledi novim pristopom v izobraževanju in izbrane teme s področja slovenskega besedotvorja povezuje s tehnologijami, ki v središče postavljajo učenca ter ga pomagajo motivirati kot tvorca in interpreta novih besed prek spletnih orodij, primernih za to področje. Udeleženci se bodo ob teoretičnih sklopih iz besedotvorja v obliki praktičnega reševanja seznanili s primernimi tipi e-nalog in na delavnici pridobili veščine za njihovo pripravo v lastni spletni učilnici.

OSNOVE STARE GRŠČINE - GRŠKI ALFABET IN GRŠKO BESEDIŠČE V SLOVENŠČINI

16-urni seminar
Predviden čas izpeljave: 16. 11.-17. 11. 2018
Ciljna skupina: 
Učitelji slovenščine in tujih jezikov, zgodovine, umetnostne zgodovine, filozofije, sociologije, naravoslovnih predmetov v osnovni in srednji šoli.
Cilji: 
Pridobitev vpogleda v staro grščino.

 • seznanitev z grško abecedo in njenih značilnosti, 
 • seznanitev s sposojenkami, ki so v vsakdanji slovenski besednjak prišle iz grščine,
 • seznanitev s splošnimi grškimi tujkami, predvsem iz področja življenja v družbi 
 • seznanitev s specifičnimi iz grščine izpeljanimi ali iz nje izvirajočimi tujkami in sestavljenkami, ki so ključnega pomena za posamezne stroke (medicina, naravoslovje, filozofija, geografija, psihologija, jezikoslovje).

Dodatne informacije:
Tanja Grosman: 02 22 93 805, tanja.grosman@um.si